Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2017/2018 – 18. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017,
– platobnou disciplínou klubov a evidenciou pokút a správy transparentného účtu SFZ za rok 2017,
– informáciami o zámere podania žiadostí o dotácie a granty,
– organizačným zabezpečením 23. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 15.12.2017 v Banskej Bystrici,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2017, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 v termíne do 24.01.2018.
2. Oznamujeme FK, že novým predsedom FO Tatran Sučany je Ctibor Pročka, tel.č.: 0944 949 102.
3. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne zimné registračné obdobie
– od 01.01.2018 do 31.01.2018 – prestup bez obmedzenia,
– od 01.01.2018 do 31.03.2018 – prestup s obmedzením,
b) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Prestup s obmedzením, ktorý bol schválený v letnom registračnom období je možné predčasne ukončiť v tomto registračnom období, avšak vyžaduje sa súhlas hráča ako aj obidvoch klubov. V prípade, že hráč ukončí prestup s obmedzením v zimnom registračnom období je možné vykonať ďalší transfer do iného klubu. Avšak treba dbať na dodržanie ustanovenia č. 18/5 RaPP.
c) Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
d) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
e) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37 RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.
f) Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Faktúry na SFZ je možné zasielať aj elektronicky (v PDF formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk.
g) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa predchádzajúceho bodu na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.
h) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. V zmysle rokovania VV TFZ oznamujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, že stretnutie futbalových klubov, hlavne trénerov resp. vedúcich družstiev sa uskutoční 27.02.2018 (utorok) o 15.30 hod. v priestoroch zasadačky TFZ. Týmto vyzývame zainteresované osoby vo futbalových kluboch, aby si prerokovali možnosti hracieho systému vo svojich výboroch, aby na stretnutí boli k dispozícii konkrétne návrhy. Zároveň žiadame FK, aby do 21.02.2018 nahlásili kompetentnú osobu, ktorá sa zúčastní spomínaného stretnutia na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 10. – 11. marca 2018 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ