Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2017/2018 – 11. 01. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca.
2. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 16.01.2018 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
3. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne zimné registračné obdobie
– od 01.01.2018 do 31.01.2018 – prestup bez obmedzenia,
– od 01.01.2018 do 31.03.2018 – prestup s obmedzením,
b) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Prestup s obmedzením, ktorý bol schválený v letnom registračnom období je možné predčasne ukončiť v tomto registračnom období, avšak vyžaduje sa súhlas hráča ako aj obidvoch klubov. V prípade, že hráč ukončí prestup s obmedzením v zimnom registračnom období je možné vykonať ďalší transfer do iného klubu. Avšak treba dbať na dodržanie ustanovenia č. 18/5 RaPP.
c) Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
d) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
e) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37 RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.
f) Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Faktúry na SFZ je možné zasielať aj elektronicky (v PDF formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk.
g) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa predchádzajúceho bodu na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.
h) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná.
4. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2017, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 v termíne do 24.01.2018.
5. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Družstevník Dubové je p. Dušan Hrivnák, tel.č.: 0918 999 988, e-mail: tjdubove@gmail.com.
6. VV SFZ na svojom zasadnutí schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Výzva je zverejnená na webovej stránke TFZ a bola zaslaná aj na e-mailové kontá funkcionárom futbalových klubov. Výzvy je možné predkladať do 31.01.2018.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2018 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie R a DZ. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ