Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2017/2018 – 25. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák)
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017,
– platobnou disciplínou klubov a evidenciou pokút a správy transparentného účtu SFZ za rok 2017,
– informáciami o zámere podania žiadostí o dotácie a granty,
– organizačným zabezpečením 23. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 15.12.2017 v Banskej Bystrici,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že v roku 2018 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2017/2018. V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.01.2018. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.01.2018 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie).
3. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2017, a ktorí si neprevzali potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 na sekretariáte TFZ, že toto potvrdenie bolo zaslané poštou 24.01.2018. Spolu s týmto potvrdením bolo zaslané aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. V zmysle rokovania VV TFZ oznamujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, že stretnutie futbalových klubov, hlavne trénerov resp. vedúcich družstiev sa uskutoční 27.02.2018 (utorok) o 15.30 hod. v priestoroch zasadačky TFZ. Týmto vyzývame zainteresované osoby vo futbalových kluboch, aby si prerokovali možnosti hracieho systému vo svojich výboroch, aby na stretnutí boli k dispozícii konkrétne návrhy. Zároveň žiadame FK, aby do 21.02.2018 nahlásili kompetentnú osobu, ktorá sa zúčastní spomínaného stretnutia na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 10. – 11. marca 2018 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ