Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2017/2018 – 06. 12. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
VV TFZ po dohode s riadiacimi orgánmi súťaží a DK TFZ nariaďuje a schvaľuje:
1. Ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, pri ktorých nebola uložená disciplinárna sankcia (čl.37, ods. 5 DP).
2. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK podľa bodu 1., to znamená, že napomenutia sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 neprenášajú a počet ŽK sa počíta od nuly (0).
3. Uznesenie bolo schválené Výkonným výborom TFZ dňa 27. novembra 2017 a nadobúda účinnosť dňom 01. decembra 2017.
VV TFZ uložil predsedom komisií  predložiť návrh na členov odborných komisií (ŠTK, KM, DK, KR, TMK, HK, OK) v termíne do 11.12.2017. Zároveň žiadame FK o predloženie prípadných návrhov na členov komisií príslušným predsedom komisií cestou sekretariátu TFZ v rovnakom termíne.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozhodnutím Konferencie SFZ (29.06.2017 v Poprade), bude SFZ najneskôr do 15.12.2017 prerozdeľovať vyzbierané členské poplatky SFZ futbalovým klubom, podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018. Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ.
2. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca.
3. Sekretár TFZ od 21.12.2017 do 07.01.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2018 schvaľované aj počas dovolenky.
4. Tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií sa uskutoční 12. januára 2018. Pozvánka spolu s upresnením miesta a času bude účastníkom zaslaná poštou.
5. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2017, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017.
6. Upozorňujeme FK, že splatnosť MZF za mesiac november 2017 je 11.12.2017.
7. Posledná Úradná správa TFZ v roku 2017 vyjde 14.12.2017. Po tomto termíne vyjde najbližšia Úradná správa 11.01.2018

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 24.11.2017 bolo na FK zaslané II. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2017“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2017“ a „Najlepší žiak za rok 2017“. Formulár na vyplnenie jedenástky roka v kategórií dospelých bol dodatočne zaslaný na e-mailové adresy funkcionárov FK. Prvé kolo ankety nedoručili FK Príbovce, Trebostovo, Krpeľany a Turčianska Štiavnička „B“ (Podhradie). Z toho dôvodu nie sú hráči týchto FK medzi nominovanými hráčmi, okrem hráčov ktoré stanovila TMK. Žiadame FK o dodržanie termínu 15.12.2017 uvedeného v sprievodnom liste na doručenie vyplneného anketového lístka s nomináciou.
2. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ