Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2017/2018 – 30. 11. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.11.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2017/2018 v mládežníckych súťažiach,
– zhodnotením práce DK za jesennú časť ročníka 2017/2018,
– návrhom rozpočtu TFZ na rok 2018,
– informáciami ku konferencii SsFZ a tým súvisiacimi úkonmi, ktorá sa bude konať 15.12.2017 v Banskej Bystrici,
– prerokovaním náhradníkov za delegátov za TFZ a FK na konferencie SsFZ,
– informáciami o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 26.01.2018 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine.
VV TFZ schválil:
– finančný príspevok vo výške 100 € na organizáciu turnaja prípravky pre Tatran Turany v zmysle Smernice o financovaní turnajov s príspevkom TFZ, s termínom vyúčtovania do 15.12.2017,
VV TFZ po dohode s riadiacimi orgánmi súťaží a DK TFZ nariaďuje a schvaľuje:
1. Ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, pri ktorých nebola uložená disciplinárna sankcia (čl.37, ods. 5 DP).
2. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK podľa bodu 1., to znamená, že napomenutia sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 neprenášajú a počet ŽK sa počíta od nuly (0).
3. Uznesenie bolo schválené Výkonným výborom TFZ dňa 27. novembra 2017 a nadobúda účinnosť dňom 01. decembra 2017.
VV TFZ uložil:
– predsedom komisií  predložiť návrh na členov odborných komisií (ŠTK, KM, DK, KR, TMK, HK, OK) v termíne do 11.12.2017. Zároveň žiadame FK o predloženie prípadných návrhov na členov komisií príslušným predsedom komisií cestou sekretariátu TFZ v rovnakom termíne.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca.
2. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva je zverejnená na webovej stránke TFZ a bola zaslaná aj na e-mailové kontá funkcionárom futbalových klubov. Výzvy je možné predkladať do 31.01.2018.
3. Dňa 24.11.2017 bola na FK zaslaná vyúčtovacia faktúra za R a DZ za jesennú časť ročníka 2017/2018 spolu s II. kolom anketových lístkov. Vzniknuté preplatky boli futbalovým klubom zaslané 28.11.2017 na bankové účty, ktoré sú uvedené v ISSF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 24.11.2017 bolo na FK zaslané II. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2017“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2017“ a „Najlepší žiak za rok 2017“. Formulár na vyplnenie jedenástky roka v kategórií dospelých bol dodatočne zaslaný na e-mailové adresy funkcionárov FK. Prvé kolo ankety nedoručili FK Príbovce, Trebostovo, Krpeľany a Turčianska Štiavnička „B“ (Podhradie). Z toho dôvodu nie sú hráči týchto FK medzi nominovanými hráčmi, okrem hráčov ktoré stanovila TMK. Žiadame FK o dodržanie termínu 15.12.2017 uvedeného v sprievodnom liste na doručenie vyplneného anketového lístka s nomináciou.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 11. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 117  DK po dohode s VV TFZ ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 pri ktorých nebola uložená DS, to znamená, že od jarnej časti sa evidencia ŽK počíta od nuly. DS udelená za 5 ŽK v poslednom kole jesennej časti ročníka 2017/2018 musí byť v jarnej časti ročníka vykonaná.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ