Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2017/2018 – 14. 12. 2017
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2018 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017 okrem iného zaoberal:
– návrhmi na schvaľovanie členov odborných komisií pre súťažný ročník 2017/2018:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,
KM – Peter Moric (predseda), Peter Maruška, Peter Kmeť,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová ,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský
HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát
OK – Igor Hus (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik
– úpravou Smernice o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ,
– informáciami o zabezpečení školenia trénerov, ktoré sa uskutoční v priestoroch TFZ Martin v mesiacoch január-február 2018,
– informáciami o zabezpečení 23. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 a rozdelením úloh súvisiacich s organizáciou,
– informáciami ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude konať 15.12.2017 v Banskej Bystrici.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozhodnutím Konferencie SFZ (29.06.2017 v Poprade), bude SFZ prerozdeľovať vyzbierané členské poplatky SFZ futbalovým klubom, podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018. Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF. SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami ku 15.12.2017. Príspevok na jedno mládežnícke družstvo činí 170,40 €. Platby členských príspevkov vygenerované po 30.11.2017 budú prerozdelené a zaslané do 15.7.2018.
2. Sekretár TFZ od 21.12.2017 do 07.01.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2018 schvaľované aj počas dovolenky.
3. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2017, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017.
4. Tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií sa uskutoční 12. januára 2018. Pozvánka spolu s upresnením miesta a času bude účastníkom zaslaná poštou 18.12.2017.
5. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva je zverejnená na webovej stránke TFZ a bola zaslaná aj na e-mailové kontá funkcionárom futbalových klubov. Výzvy je možné predkladať do 31.01.2018.
6. Najbližšia Úradná správa TFZ vyjde 11.01.2018.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ