Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2017/2018 – 23. 11. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca.
2. Pripomíname FK Príbovce, Mošovce, Kláštor p. Znievom, Diviaky (vyčerpaná len časť kreditov), ktoré ešte nevyčerpali finančné prostriedky udelené od SFZ vo forme kreditov, aby tak urobili najlepšie do 01.12.2017, a to z dôvodu vianočných sviatkov a možných dovoleniek u dodávateľov. Finančné prostriedky sa neprenášajú do roku 2018. Nevyužité finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátneho rozpočtu.
3. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva je zverejnená na webovej stránke TFZ a bola zaslaná aj na e-mailové kontá funkcionárom futbalových klubov. Výzvy je možné predkladať do 31.01.2018.
4. V zmysle rokovania VV TFZ oznamujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, že stretnutie futbalových klubov, hlavne trénerov resp. vedúcich družstiev, sa uskutoční začiatkom februára 2018. Presný termín bude po stanovení oznámený prostredníctvom Úradnej správy a e-mailom na FK. Týmto vyzývame zainteresované osoby vo futbalových kluboch, aby si prerokovali možnosti hracieho systému vo svojich výboroch, aby na stretnutí boli k dispozícii konkrétne návrhy.
5. Dňa 23.11.2017 bolo e-mailom na futbalové kluby zaslané vyúčtovanie po jesennej časti ročníka 2017/2018 za R a DZ. Vyúčtovacie faktúry budú zaslané poštou najneskôr do 28.11.2017.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 21.11.2017 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac október 2017 od TJ Družstevník Ďanová, ktorej splatnosť bola 13.11.2017. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje FK, že v spolupráci s TMK SsFZ bude v priestoroch zasadačky TFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie. Rozsah školenia je 60 vyučovacích hodín, z toho je 48 hod. kontaktnej výuky – školenie trvá 2 x 2 dni + záverečná skúška. Prvý blok bude rozdelený na dva dni a to v dňoch 13.01.2018 (sobota) a 21.01.2018 (nedeľa), druhý blok bude v dňoch 10.-11.02.2018 (sobota-nedeľa) a záverečné skúšky 07.03.2018. Predpokladaná suma za školenie bude do 100 € a bude ešte znížená o príspevok TFZ v závislosti od počtu účastníkov. Podrobnosti budú oznámené záujemcom. Touto cestou žiadame FK, ktoré predbežne nahlásili záujemcov o toto školenie, aby vyplnili tlačivo prihlášky (zverejnená na stránke www.tfz.sk v časti dokumenty – tlačivá) a doručili ho na sekretariát TFZ. Prihlášky je možné zasielať do 31.12.2017 na sekretariát TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 11. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 116      Na návrh HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na neuhradenie MZF za mesiac október, ktorej splatnosť bola 13.11.2017. DK zároveň určuje nový termín úhrady MZF do 27.11.2017 pod následkom uloženia DS. DP 64–1, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ upozorňuje R a DZ, že jarný seminár bude v mesiaci marec 2018. Žiadame R, aby sledovali ÚS aj počas zimnej prestávky.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ