Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2017/2018 – 19. 10. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák)
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13.10.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac 2017,
– informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2017.
– informáciami o pripravenosti Volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20.10.2017 o 16.00 hod. v Mošovciach,
– variantami hracieho systému U11 a U15,
– materiálmi týkajúcich sa odmeňovania delegovaných osôb v rámci dobrovoľníckej činnosti.
VV TFZ schválil:
– finančný príspevok vo výške 300 € pre FC Tatran Kláštor pod Znievom na organizáciu troch turnajov pre kategórie U11, U13 a U15.
– kandidátov do volených funkcií a orgánov TFZ
– člena Volebnej komisie TFZ p. Ing. Milana Hanzela.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Volebnej komisie TFZ, ktorá v zmysle Stanov TFZ a volebného poriadku TFZ prerokovala návrhy od klubov a Výkonného výboru TFZ podľa čl. 39/6 Stanov TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-034 Na základe podania ISSF a vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 13. kolo Bystrička – Dražkovce dňa 28.10.2017 (sobota) o 14.00 hod. Bystrička uhr. 5 € v MZF.
ŠTK-035 Žiadame FO Príbovce o predloženie povolenia štartu hráča Matej Šolc 1284651 vo vyššej vekovej kategórii.
ŠTK-036 Schvaľujeme výsledky MFS I. QUICK triedy 1.-8. kolo dosiahnuté na HP okrem stretnutí, ktoré sa pre nespôsobilé HP odohrajú 05.11.2017.
ŠTK-037 Schvaľujeme výsledky MFS II. QUICK triedy 1.-6. kolo dosiahnuté na HP okrem stretnutia Turany – Slov. Pravno, ktoré sa odohrá 05.11.2017.
ŠTK-038 V zmysle predchádzajúcich správ a upozornení, opakovane žiadame predložiť videozáznamy zo stretnutí I. QUICK triedy Dražkovce – T. Teplice (8.k.) a Dražkovce – Lipovec (10.k.) a II. QUICK triedy Háj – T. Štiavnička „B“ (7.k.) a Háj – Košťany (9.k.).

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-103 Kontumujeme MFS dorastu U19 9. kolo Turany – Sučany, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Turany podľa 82/b SP (hostia sa na MFS nedostavili), prípad odstupujeme na riešenie DK TFZ.
KM-104 Schvaľujeme výsledky MFS žiakov U15 6. až 10. kolo dosiahnuté na HP.
KM-105 Schvaľujeme výsledky MFS Prípravky U11 sk. „Sever“1. až 5. kolo dosiahnuté na HP vrátane kontumácie.
KM-106 Schvaľujeme výsledky MFS Prípravky U11 sk. „Juh“ 1. až 10. kolo dosiahnuté na HP.
KM-107 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 12. kolo Belá – H. Štubňa, dňa 25.10.2017 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku v Belej. Belá uhr. 10 € v MZF.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od Tatran Turany pre neodohrané MFS dorastu U19 9. kolo Turany – Sučany zo dňa 14.10.2017, priznáva HK Tatranu Turany podľa RS TFZ čl. XX a požiadavky uvedenej v ISSF podaní celkovú sumu vo výške 64,70 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF FO Tatran Sučany.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 10. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 92 Hornák Stanislav 1133032 Dražkovce, DS: 1 SSN od 16.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 93 Buocik Patrik 1236315 Trebostovo, DS: 1 SSN od 16.10.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 94 Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, na základe vzhliadnutého videozáznamu a odborného stanoviska KR TFZ – DS: 1 SSN po uplynutí DS za 5 ŽK od 16.10.2017, DP 37-3, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 95 Na základe návrhu KM TFZ FK Sučany – dorast, pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie podľa RS TFZ čl. XXII bod 9e) (nenastúpenie na MFS), DP 64-1b, 64-4,
D – 96 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 09.10.2017 na 1 MFS:
Šimko Branislav 1197662 Bystrička, uhr. 10 € v MZF,
D – 97 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 16.10.2017 na 1 MFS:
Tomahogh Róbert 1107215 H. Štubňa, uhr. 10 € v MZF,
D – 98 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Cíger Peter 1171684 Valča – 1 SSP do 31.05.2018, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Na základe predložených materiálov KR upúšťa od finančného postihu R Čavolský, uvedeného v ÚS č. 14.
2. KR predvoláva R Dubovec, AR Maretta na zasadnutie dňa 24.10.2017 o 16.30 hod. na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia dospelých Trebostovo – H. Štubňa (15.10.2017).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ