Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2017/2018 – 26. 10. 2017
Konferencia TFZ:
Dňa 20.10.2017 sa v Mošovciach uskutočnila volebná konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o činnosti TFZ vo funkčnom období 2014 – 2017, správu volebnej komisie.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, konanie riadnej konferencie TFZ pred začiatkom jarnej časti ročníka 2017/2018 (február – marec 2018), výsledky volieb: prezident TFZ – Roman Horák, predseda Revíznej komisie TFZ – Pavol Fabian, predseda Odvolacej komisie TFZ – Mgr. Igor Hus, predseda Disciplinárnej komisie TFZ – Pavol Baják, podpredseda VV TFZ – Ing. Jaroslav Bágel, členovia VV – predseda ŠTK TFZ – Mgr. Daniel Borcovan, predseda KM TFZ – Peter Moric, predseda KR TFZ – Ing. Peter Šmid, predseda HK TFZ – Jozef Bučko, predseda TMK TFZ – Stanislav Petrík, členovia Revíznej komisie TFZ – Ivan Tilesch, Ján Štrbák.
Potvrdila: zloženie volebnej komisie TFZ.
Poverila: výkonný výbor TFZ ďalej sa zaoberať podaním kandidátok na funkcie do orgánov SsFZ.
Uložila: informovať futbalovú verejnosť, SsFZ a SFZ o výsledkoch volieb.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Belá-Dulice, Háj, Kláštor p. Znievom, Košťany, Slovany, Slovenské Pravno, Tatran Turany, MŠK Turany, Turčianska Štiavnička.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Certifikáty o absolvovaní kurzu Slovenského Červeného kríža boli odovzdané na konferencii 20.10.2017 prostredníctvom prítomných zástupcov FK. Certifikáty pre absolventov kurzu z FK, ktoré sa nezúčastnili konferencie, sú na sekretariáte TFZ a absolventi si ich môžu prísť prevziať osobne.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-039 V zmysle ustanovení SP futbalu čl. 82, bod 1g) (pokles počtu hráčov družstva pod 7), kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 12. kolo Turčianske Teplice – Kláštor p. Znievom a priznávame 3 body MFK Tepličan Turčianske Teplice. Výsledok 15:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. V zmysle čl. XXII., bod 9e) Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme  FC Tatran Kláštor p. Znievom na riešenie DK.
ŠTK-040 V zmysle čl. XXII., bod 12 Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme TJ Družstevník Háj na disciplinárne konanie pre nesplnenie povinnosti čl. XVIII., bod 13 Rozpisu súťaží TFZ (nevyhotovenie) a nepredloženie videozáznamu z MFS v zmysle správ ŠTK-032 a ŠTK-038 opakovane bez ospravedlnenia.
ŠTK-041 Nariaďujeme odohrať dňa 05.11.2017 (nedeľa) o 14.00 h. MFS I. QUICK triedy Dražkovce – VrútkyDubové – Kláštor p. Znievom, tiež MFS II. QUICK triedy Turany – Slovenské Pravno, ktoré sa pre nespôsobilé HP nemohli v pôvodných termínoch odohrať. Týmto sa upravuje znenie rozhodnutia ŠTK-025.
ŠTK-042 Na základe kontroly predložených videozáznamov z MFS I. a II. QUICK triedy konštatujeme snahu oddielov o získanie zručností v práci so záznamovými zariadeniami vrátane kamerových systémov. Pre dôkladnejšie a presnejšie využitie natočených stretnutí je však potrebné zabezpečiť aj záznam zvuku (hlavne pri KS) a zobrazenie prebiehajúceho času (ručné kamery). Tiež v rámci možností a využitia zoomu (priblíženie) sústredenie pozornosti záberu na dôležité situácie (striedanie, udeľovanie OT, nariadenie PK, strkania a nervozita v prerušenej hre, tiež prípadné nežiadúce zásahy lavičiek a divákov do diania v ich blízkosti). Videozáznam by mal súvisle zaznamenávať predzápasovú kontrolu hráčov rozhodcami a ich nástup na hraciu plochu, dianie počas celého polčasu až do snímateľného odchodu hráčov a rozhodcov do kabín. Pri „ručnom“ natáčaní sa nepodarilo žiadnemu oddielu zabezpečiť zobrazenie prebiehajúceho času. Viaceré záznamy začínajú až otváracím výkopom a končia záverečným hvizdom rozhodcu. Občasné pozabudnutie kameramana a nesledovanie akcie neumožnilo posúdiť správnosť rozhodnutia v priestore mimo záber. Rušivo pôsobia niektoré hodnotenia situácií od obsluhy kamery (vulgarizmy v T. Kľačanoch a Krpeľanoch, tiež pokriky na rozhodcu v Košťanoch), či so stretnutím nesúvisiace rozhovory divákov sadiacich v blízkosti kamery (Valča). Pre skvalitnenie zaznamenávania stretnutí odporúčame: TJ Príbovce – vykonávať záznam zo strany oproti tribúne (výhľadu bránia striedačky a podperné stĺpy tribúny), ŠK Mošovce – zaznamenávať z miesta pred kabínami, nie zo strechy budovy, TJ Ďanová – zabezpečiť natáčanie aj v blízkosti postrannej čiary pri kamere, TJ Košťany – natáčať z miesta pri strede HP, nie z rohu (nedajú sa posúdiť situácie HMH a dianie na vzdialenej polovici), TJ Krpeľany – vysunúť kameru viac z okna a orezať spodné konáre stromu vľavo od kamery (bránia výhľadu). Pre lepšiu orientáciu v prebiehajúcom čase hry (ak sa nepodarí jeho zobrazenie) odporúčame kameramanovi podľa možnosti a situácie občasný pohľad na časomieru, prípadne povedať do zvukového záznamu podľa stopiek prebiehajúcu minútu stretnutia. Vyžiadané záznamy zo stretnutí výrazne pomohli pri rozhodovaní nielen DK a ŠTK, ale po spracovaní kritických situácií budú využité aj pri doškoľovaní rozhodcov.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-108 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 12. kolo Slov. Pravno – Diviaky „A“, dňa 26.10.2017 (štvrtok) o 16.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.
KM-109 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS prípravky U11 sk. „Juh“ 12. kolo Diviaky „B“ – Kláštor dňa 27.10.2017 (piatok) o 16.30 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM–110 KM žiada FK v súťažiach mládeže, aby svoje vzájomné stretnutia odohrali v určených termínoch, najneskoršie do 05.11.2017.
KM-111 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS žiakov U15 12. kolo T. Teplice – Blatnica, dňa 27.10.2017 o 15.00 hod. na ihrisku v T. Tepliciach.
KM-112 Z dôvodu kolidovania MFS dorastu a dospelých, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 11. kolo Slov. Pravno – T. Štiavnička dňa 28.10.2017 o 11.00 hod. na ihrisku v Slov. Pravne.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 26.10.2017 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2017“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2017“ a „Najlepší žiak za rok 2017“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2017“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu za rok 2017.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 10. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 99 Kapusta Patrik 1262696 Trebostovo, DS: 2 SSP do 31.05.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 100 Lukáč Mário 1241609 Ďanová, DS: 1 SSN od 23.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 101 Vyletel Ján 1222793 Turany, DS: 2 SSP do 31.05.2018, DP 45-2a, uhr. 10  € v MZF,
D – 102 Milan Martin 1221759 Krpeľany, DS: 2 SSN od 23.10.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 103 Ižip Róbert 1183051 Háj, DS: 2 SSN od 23.10.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 104 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 23.10.2017 na 1 MFS:
Švábik Ivan 1222554 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF,
D – 105 Na základe návrhu ŠTK TFZ z dôvodu predčasného ukončenia stretnutia 12. kola I. QUICK triedy dospelí, T. Teplice – Kláštor p. Znievom pre porušenie čl. 82/1g SP (pokles hráčov hostí pod 7), DK trestá FK Kláštor p. Znievom pokutou 100 € + 10 € za prerokovanie, za porušenie čl. XXII bod 9e) RS TFZ 2017/2018, uhr. v MZF, DP 64-1b, 64-4,
D – 106 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Háj pre nesplnenie povinností, čl. XVIII bod 13 RS TFZ 2017/2018 (nevyhotovenie) nepredloženie videozáznamu v zmysle čl. XXII bod 12 a správy ŠTK-032 a 038, DK ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie, uhr.. v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Vykonaný pohovor s R Dubovec a Maretta z MFS dospelých Trebostovo – H. Štubňa, na základe vzhliadnutia videozáznamu boli zistené nedostatky zo strany R, prevedený pohovor a vykonané opatrenia.
2. Úhrada poplatkov za oneskorené ospravedlnenie resp. absenciu podľa RS TFZ čl. XXI bod 3.: Raček – 5 €, Kucharčík – 5 €, Skvašík – 20 €.
3. KR sa zaoberala podnetom FK Valča z MFS dospelých Slovany – Valča (21.10.), žiadame FK Slovany o doručenie videozáznamu z tohto stretnutia do utorka 31.10.2017 do 12.00 hod.
4. KR upozorňuje R a DZ, aby sledovali ÚS a systém ISSF aj naďalej, nakoľko budú v mesiaci november prebiehať dohrávky s neodohraných stretnutí.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ