Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2017/2018 – 17. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 16.08.2017 sa uskutočnilo v zasadačke v sídle TFZ školenie ISSF manažérov a záujemcov z FK k registrácii funkcionárov klubu uvádzaných v zápise o stretnutí (športových odborníkov) vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o športe.
2. Matrika TFZ prijala odstúpenie od DK TFZ vo veci transferu hráča Matúša Truchlíka 1145255 z MŠK Turany do klubu Družstevník Sklabiňa. Matrika TFZ si vyžiadala odborné stanovisko od matriky SFZ. Stanovisko bude odovzdané DK TFZ na najbližšom zasadnutí 22.08.2017.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-004 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov FO Bystrička, Ďanová, Sklabiňa a Trebostovo, že v zmysle čl. XVIII. Bod 13 Rozpisu súťaží TFZ majú povinnosť vyhotovovať z domácich MFS videozáznam. V prípade opakovania nedostatkov budeme musieť pristúpiť k DO.
ŠTK-005 Upozorňujeme FK, že od 26.08.2017 sú osoby uvádzané v zápise o stretnutí (vedúci družstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, hlásateľ) povinne vyplniteľné. Podrobnosti boli vysvetlené na školení resp. je možné kontaktovať sekretára TFZ v pracovných dňoch za účelom dodatočného vysvetlenia.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-16 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 2. kolo Belá – Kláštor, dňa 13.08.2017 (nedeľa) o 13.30 hod. na ihrisku v Belej. FK Kláštor uhr. 10 € v MZF.
KM-17 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 2. kolo Valča – T. Teplice, dňa 15.09.2017 (piatok) o 10.00 hod. na ihrisku vo Valči. FK Valča uhr. 10 € v MZF.
KM-18 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 2. kolo Sučany – Košťany, dňa 06.09.2017 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Sučanoch. FK Košťany uhr. 10 € v MZF.
KM-19 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 1. kolo Sučany – Slov. Pravno, dňa 29.08.2017 (utorok) o 14.00 hod. na ihrisku v Sučanoch.
KM-20 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 1. kolo Kláštor – Žabokreky, dňa 13.09.2017 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Kláštore p. Znievom. FK Kláštor uhr. 10 € v MZF.
KM-21 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS prípravky sk. „Juh“ 3. kolo Diviaky „A“ – Slov. Pravno, dňa 18.08.2017 (piatok) o 17.30 hod. na ihrisku v Diviakoch.
KM-22 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 1. kolo Príbovce – M. Čepčín dňa 01.09.2017 o 16.00 hod. na ihrisku v Príbovciach. M. Čepčín uhr. 10 € v MZF.
KM-23 Opätovne žiadame Fomat Martin prípravka sk. „Sever“ o zaslanie zoznamu hráčov „C“ a „D“ družstva, pod následkom DS.
KM-24 Žiadame FK v súťaži prípravka sk. „Sever“ a „Juh“ o zaslanie vzájomných dohôd na dohratie MFS 1. a 2. kola.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamujeme FK, že do 31.07.2017 prejavili záujem v zmysle výzvy zverejnenej v úradných správach na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov 7 záujemcovia. V tejto súvislosti oznamujeme, že záujemcovia sa môžu naďalej prihlásiť na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v termíne do 31.08.2017. Podľa predbežného počtu prihlášok bude školenie v rámci TFZ s príspevkom TFZ a SsFZ a v prípade nižšieho počtu prihlášok v spolupráci s Liptovským futbalovým zväzom.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 08. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 16 DK berie na vedomie podanie MŠK Turany zo dňa 14.08.2017. Podanie ohľadom transferu hráča Matúša Truchlíka 1145255 z MŠK Turany do klubu Družstevník Sklabiňa odstupuje na MaK TFZ.
D – 17 Kučírek Martin 1255536 Trebostovo, DS: 1 SSN od 14.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 18 Štrbák Andrej 1284658 Príbovce, DS: 1 SSN od 14.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 19 Kopecký Miroslav 1172520 Horná Štubňa, DS 1 SSN od 14.08.2017, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 20 Wehle Roman, rozhodca – DK podľa čl. 11 bod 1 menovanému udeľuje pokarhanie za nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v zápise o stretnutí H. Štubňa – Príbovce, DP 64-1b, uhr. 10 € na účet TFZ,
D – 21 Bodoň Erik, rozhodca – DK menovanému dňom 15.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia.
D – 22 Tomčány Stanislav, delegát – DK menovanému dňom 15.08.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia.
D – 23 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, DP 41-1:
Janák Marek 1155097 Sučany, zmena DS na 1 SSP do 30.11.2017, uhr. 10 € v MZF,
D – 24 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.08.2017 o 16.00 hod. zo stretnutia Ďanová – Lipovec: R – Bodoň Erik, DZ – Tomčány Stanislav. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych sankcií.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. R – Erik Bodoň oprava tel. č. v RS TFZ. Správne číslo je 0911 774 827. Zároveň KR žiada ostatných R o kontrolu v RS uvedených údajov a v prípade nezrovnalostí kontaktujte KR.
2. KR pozastavuje delegovanie R – Erik Bodoň a DZ Stanislav Tomčány zo stretnutia dospelých Ďanová – Lipovec. Menovaných zároveň predvolávame na 22.08.2017 o 17.00 hod.
3. Záujemcovia o vykonávanie funkcie R sa môžu prihlásiť na sekretariáte TFZ, tel.č.: 0915 261 235.
4. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 09.08.-27.08.2017 na dovolenke mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka tel.č.: 0907 666 633.
5. KR prijala k podaniu na komisiu od TJ Žiara Horná Štubňa v súvislosti z MFS Príbovce – H. Štubňa potrebné opatrenia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ