Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2017/2018 – 09. 08. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 16.08.2017 o 15.30 hod. sa v priestoroch TFZ uskutoční školenie v súvislosti s nahrávaním osôb do zápisu zo stretnutia. Týmto pozývame záujemcov resp. ISSF manažérov na uvedené školenie.
2. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac júl je 14.08.2017.
3. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub vygenerovať až po uhradení MZF novým klubom. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. SFZ správne vypísanú faktúru uhradí bezodkladne, najneskôr do 10 dní.
4. Oznamujeme FK, že novým predsedom FK Trebostovo je Ján Blahušiak, tel.č.: 0918 956 247, e-mail: jan.blahusiak@gmail.com.
5. Dňa 02.08.2017 bolo na TFZ doručené oznámenie o ukončení pôsobenia a spolupráce p. Ing. Eduarda Kovalčíka s TJ IDOP Lipovec.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-001 Dôrazne upozorňujeme ISSF manažérov na povinnosť zaregistrovať v systéme ISSF športových odborníkov v zmysle pokynov SFZ v súvislosti so zákonom o športe a zákonom o ochrane osobných údajov. Usmernenie k vypisovaniu zápisov o stretnutí: V zápise o stretnutí nie je možné do kolónky tréner či asistent trénera vpísať osobu bez trénerskej licencie. Ak tréner družstva nemá licenciu (nakoľko to TFZ nateraz nevyžaduje) vypíše rozhodca meno, priezvisko a dátum narodenia trénera do záznamu rozhodcu. Iné osoby uvedené v zápise o stretnutí ako vedúci/tímový manažér, hlavný usporiadateľ, hlásateľ, videotechnik je potrebné zaregistrovať ako osobu s príslušnosťou k futbalovému klubu podľa postupu, aký bol zaslaný zo SFZ (ISSF manažér osobu zaregistruje a po jej súhlase je možné ju nahrať do funkcii pre ktoré bola zaregistrovaná). Osobu je možné registrovať pre viac funkcii naraz a v budúcnosti nahrať do zápisu osobu podľa potreby. Pri funkciách lekár/zdravotník a masér je potrebné aj zadať licenciu, ktorú osoba vlastní. Pri lekárovi/zdravotníkovi či masérovi môže byť ako licencia uvedený aj zdravotný kurz. Takto registrovaná osoba s príslušnosťou k futbalovému klubu neplatí členský poplatok SFZ okrem trénera. Registráciu osoby nie je potrebné opakovať cez sezónu.
ŠTK-002 V zmysle čl. XXII, bod 11 RS TFZ postupujeme na disciplinárne konanie TJ Slovan Bystrička za porušenie povinnosti pripraviť v systéme ISSF nomináciu hráčov na MFS.
ŠTK-003 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča v vyššej vekovej kategórii:
– Kristián Horváth 1371945 Kláštor p. Znievom,
– Boris Blahušiak 1272665 Vrútky.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-9 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS prípravky „Juh“ 1. kolo Diviaky „A“ – H, Štubňa dňa 11.08.2017 o 18.00 hod na ihrisku v Diviakoch.
KM-10 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS prípravky „Juh“ 1. kolo Mošovce – Valča dňa 05.09.2017 o 17.00 hod na ihrisku v Mošovciach.
KM-11 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS prípravky „Juh“ 2. kolo Valča – Ďanová dňa 01.09.2017 o 10.00 hod na ihrisku vo Valči.
KM-12 Na základe vzájomnej dohody, nariaďujeme odohrať MFS prípravky „Juh“ 2. kolo H. Štubňa – Mošovce dňa 12.09.2017 o 17.00 hod na ihrisku v H. Štubni.
KM-13 Žiadame ATTACK Vrútky – prípravka, o zaslanie zoznamu hráčov „A“ a „B“ družstva do 15.08.2017.
KM-14 Žiadame Fomat Martin – prípravka o zaslanie zoznamu hráčov „C“ a „D“ družstva do 15.08.2017.
KM-15 Žiadame FK v súťažiach mládeže (prípravka, žiaci, dorast), aby zmeny hracích dní a časov podávali prostredníctvom ISSF cez podanie na komisiu KM TFZ cez detail zápasu. V prípade potreby súhlasu súpera, je aj súper povinný napísať súhlasné stanovisko v samostatnom podaní na komisiu cez detail zápasu. Svojvoľné preloženie MFS bude považované za porušenie SP a RS TFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Oznamujeme FK, že do 31.07.2017 prejavili záujem v zmysle výzvy zverejnenej v úradných správach na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov 7 záujemcovia. V tejto súvislosti oznamujeme, že záujemcovia sa môžu naďalej prihlásiť na školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v termíne do 31.08.2017. Podľa predbežného počtu prihlášok bude školenie v rámci TFZ alebo v prípade nižšieho počtu prihlášok v spolupráci s Liptovským futbalovým zväzom.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 08. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 9 Janík Radovan 1165170 Príbovce, DS: 1 SSN od 07.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 10 Blahušiak Milan 1271308 H. Štubňa, DS. 1 SSN od 07.08.2017, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 11 Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce, DS: na základe odborného stanoviska KR 2 SSN od 07.08.2017, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 12 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, DS: 5 SSN od 07.08.2017, DP 37-3, 49-2d, uhr. 10 € v MZF,
D – 13 Na návrh ŠTK TJ Bystrička za porušenie povinnosti pripraviť v systéme ISSF nomináciu hráčov na MFS v zmysle čl. XXII bod 11 RS TFZ, DK trestá pokutou 5 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF,
D – 14 DK odstupuje podanie TJ Žiara H. Štubňa zo zápasu Príbovce – H. Štubňa na KR TFZ.
D – 15 Na základe oznámenia o nedostatkoch v stretnutí rozhodcom, Baleja Ján manažér FC Tatran Kláštor p. Znievom, DK pozastavuje výkon športovej činnosti na 5 SSN od 07.08.2017. DK určuje zákaz vykonávať akúkoľvek funkciu člena realizačného tímu. DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Návrh na doplnenie nominačnej listiny R TFZ pre ročník 2017/2018:
– Samuel Raček, ul. Liptovská 11, 034 01 Ružomberok, tel. č.: 0907 805 737, e-mail: samuel.racek@azet.sk,
– Michal Štancel, ul. Holubyho 15, 036 01 Martin, tel. č.: 0908 863 943, e-mail: stancelmisko@gmail.com,
– Ján Krkoška, A. Moyzesa 52, 038 43 Kláštor p. Znievom, tel. č.: 0918 719 089, e-mail: jancokrkoska77@gmail.com,
– Marek Kepeš, ul. Aurela Stodolu, 036 01 Martin, tel. č.: 0918 196 669, e-mail: marcallexio@gmail.com,
2. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 09.08.-27.08.2017 na dovolenke mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka KR p. Tibora Vojteka tel.č.: 0907 666 633.
3. KR berie na vedomie námietku TJ Dynamo Príbovce ohľadom zápasu Príbovce – H. Štubňa a na základe vzhliadnutia videa prijala opatrenia. Odborné posúdenie predkladá DK TFZ.
4. KR berie námietku TJ Žiara H. Štubňa ohľadom zápasu Príbovce – H. Štubňa. KR sa vyjadrí po vzhliadnutí väčšieho časového úseku z videa tohto zápasu.
5. Oznamujeme FK, že žiadny oddiel neprejavil záujem o vyškolenie oddielových rozhodcov.
6. Záujemcovia o vykonávanie funkcie R sa môžu prihlásiť na sekretariáte TFZ, tel.č.: 0915 261 235.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ