Úradná správa TFZ č. 2

Úradná správa č. 2 – ročník 2017/2018 – 20. 07. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle záverov z Konferencie TFZ a včasnej prípravy klubov v súvislosti so zavedením videozáznamov na MFS dospelých I. a II. QUICK triedy, žiadame kluby o kontrolu účtov uvedených v ISSF, tak aby príspevok TFZ pre kluby mohol byť zaslaný na účet klubu po 24.07.2017.
2. Dňa 20.07.2017 bolo zaslané vyúčtovanie za R a DZ za jarnú časť ročníka 2016/2017 na e-mailové adresy uvedené v RS TFZ. Vyúčtovacie faktúry budú zaslané poštou v priebehu budúceho týždňa.
3. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2017/2018 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK v priebehu budúceho týždňa spolu s vyúčtovacími faktúrami za R a DZ za jarnú časť ročníka 2016/2017.
4. Po aktíve konaného dňa 11.07.2017 boli futbalovým klubom, ktoré majú prihlásené v súťažiach TFZ mládežnícke družstvo, rozdané poukážky od SPORTIKY a futbalovým klubom, ktoré majú dorastenecké družstvo lopty, ktoré boli zakúpené zo „sponzorských“ finančných prostriedkov v zmysle uzn.č.79/2016 VV TFZ. Kluby, ktoré si spomínané predmety neprevzali, môžu si ich prevziať osobne na sekretariáte TFZ najneskôr do 26.07.2017 (po tomto termíne už nebude možný odber) – Blatnica, Belá-Dulice, Ďanová, Košťany, Príbovce, Trebostovo, Vrútky.
5. Upozorňujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: „od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením). To znamená, že prestup s obmedzením je možné podávať už od 18.07.2017 !!! (odo dňa schválenia zmeny VV SFZ).
6. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Postup generovania platobného predpisu je k dispozícii na webovej stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – Platobné predpisy (http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy).
7. Upozorňujeme, že dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii. Žiadosť o striedavý štart sa podáva prostredníctvom ISSF najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže. V tejto súvislosti pripomíname, že žiaci MŠK Fomat Martin hrajú súťaže riadené SFZ.
8. Pripomíname, že písomné Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže (dohoda je zverejnená na webovej stránke TFZ) je potrebné predložiť na riadiaci orgán najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaže.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Stretnutie so zástupcami FK, ktorých družstvo bude štartovať v projekte U13 sa uskutoční na sekretariáte TFZ dňa 27.07.2017 o 15.30 hod. Žiadame touto cestou zodpovedných funkcionárov jednotlivých FK, aby sa uvedeného stretnutia zúčastnili. Predmetom stretnutia bude určenie pravidiel a zásad k organizácii tohto projektu.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2016/2017 pre nesplnenie podmienky počtu aktívnych rozhodcov, HK TFZ ukladá FK uhradiť: Lipovec, Ďanová, Slov. Pravno, Belá B – 70 €, Trebostovo, Príbovce – 140 €. Poplatky FK uhradia prostredníctvom MZF za mesiac júl 2017. FK, ktoré majú nad stanovený počet aktívnych rozhodcov: Sklabiňa, Košťany, Háj bude 70 € pripísaných na účet v mesiaci júl 2017.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ môže v spolupráci s TMK SsFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v priestoroch TFZ. Podmienkou organizovať takýto seminár je vyšší počet účastníkov (cca 20). Z toho dôvodu žiadame funkcionárov a trénerov FK o nahlásenie predbežného (nezáväzného) záujmu na tfz@tfz.sk do 31.07.2017. V prípade dostatočného počtu účastníkov by TMK TFZ vykonala úkony smerujúce k tomu, aby sa u nás uskutočnil seminár a dohodla by termín konania seminára v zimnom mimo súťažnom období.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18.07.2017 (predseda Pavol Baják):
D – 4 Oprava znenia DS uvedenej v ÚS č. 1 pod D – 3:
Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelené na časové obdobie do 01.08.2017 nasledovne:
Klúčik Ivan VD T. Teplice – žiaci, zostatok DS do 25.10.2017
Gábor Dušan as. trénera T. Teplice – žiaci, zostatok DS do 25.10.2017,
D – 5 V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2016/2017 bola udelená ŽK, ktorá je v poradí piata, deviata resp. dvanásta, futbalový klub resp. hráč môže požiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže (do 31.07.2017) tak, aby o tejto žiadosti mohol DO rozhodnúť do začiatku súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 28.07.2017 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho skončení budú náhradné fyzické previerky, ktorých sa zúčastnia R – Dubovec, Kochan, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Vány, Vojvoda, Wehle, Žilka, Bajcár, Bukový, Janči, Skvašík a Šťasek.
2. Nedoručené lekárske potvrdenia od R – Dubovec, Dvorský, Ertel, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Šťasek, Vány, Vojvoda, Žilka žiadame doručiť najneskôr do 28.07.2017.
3. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradiť na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 28.07.2017.
4. Najneskôr do 27.07.2017 môžu FK zaslať na KR TFZ prostredníctvom ISSF podania požiadavku na vetáciu R a DZ s ich krátkym odôvodnením. Taktiež R a DZ do toho istého termínu môžu zaslať vetáciu na FK tiež prostredníctvom ISSF podania na KR TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ