Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2017/2018 – 13. 07. 2017
Konferencia TFZ
Dňa 11.07.2017 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 84,37 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 16.11.2016, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2016/2017.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, správu o hospodárení TFZ v roku 2016, zloženie volebnej komisie TFZ, Volebný poriadok TFZ.
Neschválila: Návrh Tatran Turany o zaradenie bodu programu „zaradenie Tatrana Turany do I. triedy v súťaži dospelých“
Potvrdila: Návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2017/2018 s dohodnutými úpravami súťaží U15 a U11 od konferencie v novembri 2017 a prerozdelenie financií 4 500,- € na zabezpečenie kamerových systémov.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Krpeľany, Príbovce, Turč. Štiavnička, Vrútky.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Po aktíve konaného dňa 11.07.2017 boli futbalovým klubom, ktoré majú prihlásené v súťažiach TFZ mládežnícke družstvo, rozdané poukážky od SPORTIKY a futbalovým klubom, ktoré majú dorastenecké družstvo lopty, ktoré boli zakúpené zo „sponzorských“ finančných prostriedkov v zmysle uzn.č.79/2016 VV TFZ. Kluby, ktoré si spomínané predmety neprevzali, môžu si ich prevziať osobne na sekretariáte TFZ najneskôr do 26.07.2017 (po tomto termíne už nebude možný odber) – Blatnica, Belá-Dulice, Diviaky, Dražkovce, Ďanová, Fomat Martin, Košťany, Príbovce, Sučany, Trebostovo, T. Štiavnička, Vrútky, Žabokreky.
2. Konferencia SFZ dňa 29.06.2017 v Poprade schválila spôsob a kritéria na prerozdelenie príspevku v zmysle Zákona o športe. Príspevok na jedno mládežnícke družstvo predstavuje 402,76 €, tzn. že pre futbalové kluby v Turci to je spolu cca 27 387,68€ (bez započítania klubu ÚTM).
3. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne letné registračné obdobie
– od 01.07. do 31.07.2017 – prestup bez obmedzenia
– od 01.08. do 30.09.2017 – prestup s obmedzením,
b) Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
c) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
d) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné. V zmysle novelizácie RaPP zo dňa 28.06.2017 odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.
e) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa predchádzajúceho bodu na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.
f) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
1. Pridelené čísla pre súťaže TFZ pre súťažný ročník 2017/2018 sú zverejnený na webe TFZ ako aj termínová listina. Žiadame touto cestou zodpovedných funkcionárov jednotlivých FK, aby si skontrolovali v uvedených materiáloch svoje požiadavky na výnimky hracích časov  a prípadné zmeny zaslali na tfz@tfz.sk najneskôr do utorka 18.07.2017. Po tomto termíne pôjde RS TFZ pre ročník 2017/2018 do tlače. Rozlosovanie konkrétnych súťaží je zverejnené na futbalnete a v ISSF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ môže v spolupráci s TMK SsFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v priestoroch TFZ. Podmienkou organizovať takýto seminár je vyšší počet účastníkov (cca 20). Z toho dôvodu žiadame funkcionárov a trénerov FK o nahlásenie predbežného (nezáväzného) záujmu na tfz@tfz.sk do 31.07.2017. V prípade dostatočného počtu účastníkov by TMK TFZ vykonala úkony smerujúce k tomu, aby sa u nás uskutočnil seminár a dohodla by termín konania seminára v zimnom mimo súťažnom období.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 07. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 1 DK berie na vedomie zrušenie odvolania MFK Tepličan T. Teplice uvedeného v ISSF vo veci uvedenej v ÚS TFZ č. 46 pod D – 239, zamietnutia žiadosti o zmenu DS.
D – 2 V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2016/2017 bola udelená ŽK, ktorá je v poradí piata, deviata resp. dvanásta, futbalový klub resp. hráč môže požiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže (do 31.07.2017) tak, aby o tejto žiadosti mohol DO rozhodnúť do začiatku súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
D – 3 Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelené na časové obdobie do 01.08.2017 nasledovne:
Klúčik Ivan VD T. Teplice – dorast, zostatok DS do 25.10.2017,
Gábor Dušan as. trénera T. Teplice – dorast, zostatok DS do 25.10.2017.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 28.07.2017 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho skončení budú náhradné fyzické previerky, ktorých sa zúčastnia R – Dubovec, Kochan, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Vány, Vojvoda, Wehle, Žilka, Bajcár, Bukový, Janči, Skvašík a Šťasek.
2. Nedoručené lekárske potvrdenia od R – Dubovec, Dvorský, Ertel, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Šťasek, Vány, Vojvoda, Žilka žiadame doručiť najneskôr do 28.07.2017.
3. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradiť na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 28.07.2017.
4. Najneskôr do 27.07.2017 môžu FK zaslať na KR TFZ prostredníctvom ISSF podania požiadavku na vetáciu R a DZ s ich krátkym odôvodnením. Taktiež R a DZ do toho istého termínu môžu zaslať vetáciu na FK tiež prostredníctvom ISSF podania na KR TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ