Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2017/2018 – 27. 07. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.07.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením činnosti DK TFZ za ročník 2016/2017,
– vyhodnotením zasadnutia Konferencie TFZ, konanej 11.07.2017 a aktívom ŠTK a KM,
– prípravou súťažného ročníka 2017/2018,
– prípravou seminára R a DZ,
– návrhmi na schvaľovanie členov odborných komisií pre súťažný ročník 2017/2018:
ŠTK – Daniel Borcovan, Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,
KM – Peter Moric, Peter Maruška, Peter Kmeť,
DK – Pavol Baják, Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová ,
KR – Peter Šmid, Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša
TMK – Stanislav Petrík, Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský
HK – Jozef Bučko, Miroslav Bernát
OK – Igor Hus, Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik
– schválením systému súťaže U13 v zmysle záverov zo stretnutia s účastníkmi súťaže konaného 27.07.2017 a závermi Konferencie TFZ,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na II. polrok 2017: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 27.07., 28.08., 18.09., 16.10., 09.11., 11.12., stretnutie TFZ s účastníkmi súťaží U15 a U11 – 10.10.2017.
– schválením finančného príspevku pre ŠK Dynamo Diviaky vo výške 150 € na organizáciu mládežníckeho turnaja v zmysle Smernice o financovaní turnajov s príspevkom TFZ.
– informáciami od SFZ vo veci registrácie športových odborníkov v zmysle Zákona o športe a určením osôb vyplniteľných v zápise o stretnutí. Takto registrované osoby neplatia členské poplatky SFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 31.07.2017 do 13.08.2017 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v prípade potreby kontaktovať prezidenta TFZ.
2. Oznamujeme FK, že do konca mesiaca júl 2017 bude na účty FK v súvislosti so zavedením videozáznamov na MFS dospelých I. a II. QUICK triedy zaslaný príspevok vo výške 180 €.
3. Dňa 27.07.2017 bol zaslaný rozpis zálohových platieb za R a DZ na jesennú časť ročníka 2017/2018 na e-mailové adresy uvedené v RS TFZ. Zálohové faktúry budú zaslané poštou v priebehu mesiaca august 2017.
4. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2017/2018 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2017 spolu s vyúčtovacími faktúrami za R a DZ za jarnú časť ročníka 2016/2017.
5. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Postup generovania platobného predpisu je k dispozícii na webovej stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – Platobné predpisy (http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy).
6. Dňa 25.07.2017 bola na TFZ doručená ponuka zo strany SFZ na kúpu vstupeniek na kvalifikačný zápas U21 Slovensko – Severné Írsko, ktorý sa bude konať 05.09.2017 o 20.30 hod. v Senici. Uzávierka záujemcov bude dňa 04.08.2017 o 12.00 hod. V prípade záujmu prosím obratom e-mailom na tfz@tfz.sknahlásiť záujem spolu s telefónnym číslom, kde Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
1. Pripomíname vo veci vyhotovovania videozáznamom, že v prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU informuje DZ (ak je prítomný), AR (R) ihneď, napríklad v prerušenej hre. Dodatočné ospravedlnenie po MFS nebude akceptované. DZ resp. R uvedie nedostatky týkajúce sa vyhotovovania videozáznamu v zápise o stretnutí.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Z dôvodu začiatku súťaží prípraviek a žiakov 5.8.-6.8.2017 v zmysle konaného aktívu, KM TFZ pripomína FK možnosť požiadať po vzájomnej dohode so súperom prostredníctvom ISSF o zmenu termínu konania MFS.
2. Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve žiakov medzi TJ Družstevník Blatnica a TJ Družstevník Ďanová. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2017/2018 vystupovať pod TJ Družstevník Blatnica a svoje domáce zápasy odohrá na HP v Ďanovej.
3. Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu medzi FK Slovan Žabokreky a TJ Družstevník Valča. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2017/2018 vystupovať pod FK Slovan Žabokreky a svoje domáce zápasy odohrá striedavo na HP Žabokreky a Valča, v zmysle RS TFZ.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 07. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 6 DK podľa DP 37-6 a čl. XXV bod 28 RS TFZ 2016/2017 ruší DS D-241 pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 19.06.2017 na 1 MFS u hráča Porubčanský Milan 1077497 Trebostovo a ukladá hráčovi novú DS pokutu 30 € + 10 €, uhr. v MZF.
D – 7 V prípade, ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2016/2017 bola udelená ŽK, ktorá je v poradí piata, deviata resp. dvanásta, futbalový klub resp. hráč môže požiadať na základe písomnej žiadosti zaslanej DK najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže (do 31.07.2017) tak, aby o tejto žiadosti mohol DO rozhodnúť do začiatku súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadzovanie R na MFS bude zverejnené prostredníctvom systému ISSF, e-mailovou poštou na adresy R a DZ a na internetovej stránke www.tfz.sk. Na webovej stránke TFZ bude zverejnené spravidla vo štvrtok, najneskôr v piatok do 12.00 hod. na najbližší víkend, a to je záväzné pre všetky delegované osoby, pokiaľ KR nevykoná zmenu v zmysle pokynov uvedených v RS TFZ 2017/2018 (dôvody boli prerokované na Konferencii s klubmi).
2. Oznamujeme FK a R, že v lehote zverejnenej v Úradnej správe č. 2 nebolo zo strany FK a ani R doručené žiadne vetácie delegovaných osôb.
3. Žiadame FK, ktoré majú záujem o vyškolenie oddielových rozhodcov, že môžu tento zámer nahlásiť najneskôr do 08.08.2017 prostredníctvom ISSF podania na KR TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ