Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2016/2017 –29. 06. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017,
– vyhodnotením súťažného ročníka 2016/2017,
– postupujúcimi družstvami do vyšších súťaží,
– prípravou a zabezpečením Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 11.07.2017 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie TFZ,
– prípravou Rozpisu súťaže TFZ pre ročník 2017/2018,
– informáciami ku Konferencii SFZ (29.06.2017),
– prípravou žiackeho turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného, zápasom medzi výberom Turca a víťazom I. QUICK triedy,
– príspevkom zo získaných 2 % z daní pre TJ Družstevník Valča v súlade so Smernicou o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018 si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže v termíne do 04.07.2017 (do 23.59 hod.). Tento termín je konečný pre zaradenie družstva do súťaže.
2. Konferencia SFZ dňa 29.06.2017 v Poprade schválila spôsob a kritéria na prerozdelenie príspevku v zmysle Zákona o športe. Príspevok na jedno mládežnícke družstvo predstavuje cca 410 €, tzn. že pre futbalové kluby v Turci to je spolu cca 23 370 € (bez započítania klubu ÚTM).
3. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne letné registračné obdobie
– od 01.07. do 31.07.2017 – prestup bez obmedzenia
– od 01.08. do 30.09.2017 – prestup s obmedzením,
b) Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF.
c) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná.
d) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné. V zmysle novelizácie RaPP zo dňa 28.06.2017 odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Lehota na doručenie faktúry na SFZ ako aj lehota na poukázanie odplaty zo strany SFZ bude spresnená v nasledujúcich Úradných správach TFZ
e) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ môže v spolupráci s TMK SsFZ organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v priestoroch TFZ. Podmienkou organizovať takýto seminár je vyšší počet účastníkov (cca 20). Z toho dôvodu žiadame funkcionárov a trénerov FK o nahlásenie predbežného (nezáväzného) záujmu na tfz@tfz.sk do 31.07.2017. V prípade dostatočného počtu účastníkov by TMK TFZ vykonala úkony smerujúce k tomu, aby sa u nás uskutočnil seminár a dohodla by termín konania seminára v zimnom mimo súťažnom období.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 06. 2017 (predseda Pavol Baják):
D – 243 Na základe DP 17-8, DK prerušuje DS udelené na časové obdobie do 01.08.2017 nasledovne:
Klúčik Ivan VD T. Teplice – dorast, zostatok DS do 25.10.2017
Gábor Dušan as. trénera T. Teplice – dorast, zostatok DS do 25.10.2017,
D – 244 DK berie podanie MFK Tepličan T. Teplice podané v ISSF na vedomie a FK zasiela nasledovné vyjadrenie: Nakoľko DK TFZ na svojom zasadnutí zo dňa 13.06.2017 nenadobudla presvedčenie, že správanie postihnutého Andreja Rešetára 1171915 vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia dostatočne odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, rozhodla, že žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie v zmysle čl. 41-1 Disciplinárneho poriadku SFZ nevyhovie  a zamietla ju.
D – 245 DK podľa DP 37-6 a čl. XXV bod 28 RS TFZ 2016/2017 ruší DS D-241 pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 19.06.2017 na 1 MFS u hráča Rác Viktor 1218526 Lipovec a ukladá hráčovi novú DS pokutu 30 € + 10 €, uhr. v MZF.
D – 246 DK podľa DP 37-6 a čl. XXV bod 28 RS TFZ 2016/2017 ruší DS D-241 pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 19.06.2017 na 1 MFS u hráča Rybárik Samuel 1239709 Lipovec a ukladá hráčovi novú DS pokutu 30 € + 10 €, uhr. v MZF.
D – 247 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 01.08.2017.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 28.07.2017 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho skončení budú náhradné fyzické previerky, ktorých sa zúčastnia R – Dubovec, Kochan, Kucharčík, Kulich, Rusnák, Saksa, Vincek, Vány, Vojvoda, Wehle, Žilka, Bajcár, Bukový, Janči, Skvašík a Šťasek.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ