Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2023/2024 – 21. 09. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2023
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží,
– informácie o turnaji prípravky U11 „Futbal to je hra“, ktorý sa konal 15.09.2023 na Pltníkoch,
– správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2023, informáciu o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2023,
– správu EK TFZ za 6.-7. mesiac 2023,
– informáciu o príjmoch z 2 % z daní v roku 2023, za zdaňovacie obdobie roku 2022, kde TFZ získal 1352,60 €, ktoré budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci (turnaje, zimná liga a pod.),
– prípravu a zvolanie organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 27. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2023, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 19.01.2024 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa 2% z daní pre rok 2024,

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-16 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUCIK triedy, 7. kolo TJ ŠK Drienok Mošovce – TJ Dynamo Príbovce dňa 23.09.2023 (sobota) o 15.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-S-17 Na základe vykonaných pohovor a šetrenia kontumujeme v zmysle SP čl. 82 bod 1 písm. f) (neoprávnený štart hráča) MFS II. VITAR triedy, 3. kolo MKF Tepličan – OFK Slovenské Pravno 0:3 a priznávame 3 body OFK Slovenské Pravno. Prípad postupujeme na doriešenie KR a DK.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-21 Na základe pozvania bol vykonaný pohovor so zástupcami TJ Družstevník Blatnica a boli upozornení na porušenie predpisov SFZ, SP a RS TFZ 2023/2024, neuvedenie členov RT v zápise o stretnutí. Prípad odstupujeme na doriešenie DK.

ŠTK-M-22 Na základe ISSF podania pozývame na zasadnutie ŠTK TFZ dňa 26.09.2023 (utorok) o 16.00 hod. z MFS žiakov U15, 4. kolo Košťany – Príbovce: Michal Jaško – tréner D, Jozef Siráň – VD hostí, Samuel Forró – R.

ŠTK-M-23 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody a doplňujúcich informácii zo strany zainteresovaných klubov súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 4. kolo TJ Tatran Turany – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 21.10.2023 (sobota) o 14.00 hod.

ŠTK-M-24 ŠTK upozorňuje funkcionárov a členov RT mládežníckych družstiev na dodržiavanie vekových kategórii v súťažiach a pripomína, že v mládežníckych stretnutiach je konfrontácia povinná. V prípade nevykonania povinnej konfrontácie sa nebude ŠTK prípadnými podaniami k štartu hráčov zaoberať.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac august 2023 od TJ Družstevník Ďanová. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 20. 09. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 52 Hraško Marco 1470213 Dražkovce, HNS – úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 17.09.2023, DP 49-2b,
U – 53 Samčík Martin 1338673 Belá – Dulice, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.09.2023, DP 37-3,
U – 54 Gregor Kristián 1376912 T. Štiavnička, HNS – úmyselné udretie súpera do hlavy v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 18.09.2023, DP 49-2b,
U – 55 Tomčány Stanislav – DZ, na návrh KR TFZ za pochybenie DO podľa čl. 63-1c DP v stretnutí Turany – Trebostovo, DS: pokuta 50 € podľa čl. 63-2c DP, DP 64-1a, uhr. na účet TFZ,
U – 56 Kosturský Štefan ml. – R, na návrh KR TFZ za pochybenie DO podľa čl. 63-1c DP v stretnutí Turany – Trebostovo, DS: 4 SSN od 12.09.2023, DP 63-2c, uhr. na účet TFZ,
U – 57 Bukový Milan – R, na návrh KR TFZ za pochybenie DO podľa čl. 63-1c DP v stretnutí T. Teplice – Sl. Pravno, DS: pokuta 50 € podľa čl. 63-2c DP, DP 64-1a, uhr. na účet TFZ,
U – 58 T. Teplice – na základe návrhu ŠTK TFZ, za neoprávnený štart hráča v MFS T. Teplice – Sl. Pravno podľa čl. 53-1, DS: pokuta 100 € podľa čl. 53-5 DP, DP 64-4,
U – 59 Hríbik Martin 1178997 T. Teplice, kapitán – DK upúšťa od udelenia DS, DP 38-1,
U – 60 Kaluža Filip 1332198 T. Teplice – DK upúšťa od udelenia DS, DP 38-1,
U – 61 Michal Bartoš 1202026  T. Teplice, VD – za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí T. Teplice – Sl. Pravno, DS: 6 SSN od 20.09.2023 zákaz výkonu funkcie VD, DP 53-3b,
U – 62 TJ Družstevník Blatnica žiaci U15, na základe návrhu ŠTK TFZ, pre porušenie predpisov SFZ, SP, RS TFZ 2023/2024 a neuvedenie členov realizačného tímu v ZoS, DS: pokuta 200 € podľa čl. 53-3 DP, DP 64-4,
U – 63 Andrej Letrik 1238949 Košťany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-27 na 2 SSP a určuje termín do 30.04.2024, DP 41-1,2,
U – 64 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac august 2023, ktorej splatnosť bola 12.09.2023. DK ukladá pre porušenie čl. XXIII bod 7 RS 2023/2024 pokutu 20 € a zároveň určuje nový termín úhrady do 25.09.2023 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 16.-17.09.2023:
Bukový -0,4 (chýbajú zranení hráči a najlepší hráči).

2. Na základe šetrenia MFS II. VITAR triedy, 3. kolo MKF Tepličan – OFK Slovenské Pravno odstupujeme AR1 Bukový Milan na ďalšie konanie na DK TFZ s návrhom na potrestanie DS pokutou.

3. Na základe šetrenia MFS I. QUICK triedy, 4. kolo Tatran Turany – Trebostovo odstupujeme DZ Tomčány Stanislav na ďalšie konanie na DK TFZ s návrhom na potrestanie DS pokutou a R Kosturský Štefan ml. s návrhom na potrestanie DS zastavenou činnosťou. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ