Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2022/2023 – 08. 09. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že v termíne do 14.09.2022 prebieha sťahovanie sekretariátu TFZ do administratívnej budovy Športpark Pltníky. Prosíme zástupcov FK, aby do tohto termínu pred návštevou sekretariátu TFZ kontaktovali sekretára p. Žalmanovú telefonicky, aby ste si dohodli miesto a čas stretnutia. Tento postup odporúčame aj hráčom, ktorí majú záujem prísť si vytvoriť konto do ISSF. Zasadnutia odborných komisií TFZ budú od utorka 13.09.2022 na Pltníkoch.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2022 je do 13.09.2022.

3. TFZ bude dňa 15.09.2022 (štvrtok) organizovať turnaj prípravky na HP Pltníky, ktorý finančne podporilo mesto Martin. Na turnaj sa prihlásili FK: Vrútky, T. Kľačany, Sklabiňa, M. Čepčín, Žabokreky, Fomat Martin a Dražkovce. Propozície boli zaslané e-mailom prihláseným FK dňa 02.09.2022.

4. Sekretár TFZ v dňoch 19.09.-23.09.2022 čerpá riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-19 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre  opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 5. kole futbalové kluby  I. QUICK triedy: Trebostovo (zdravotník).

ŠTK-S-20 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 3. kole futbalové kluby II. VITAR triedy: Sklené (tréner).

ŠTK-S-21 Žiadame TJ Družstevník Slovany o predloženie Povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii Michal BODOŇ 1334355 na sekretariát TFZ (môže byť naskenované a poslané e-mailom na tfz@tfz.sk).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-18 Naposledy dôrazne upozorňujeme funkcionárov a manažérov družstiev – účastníkov všetkých mládežníckych súťaží TFZ na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS aj v stretnutiach na ktorých neboli delegovaní R, členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva). V ZoS možno uvádzať aj meno trénera, zodpovedného za tréningový proces mládežníckych družstiev klubu. Uvedené platí aj v MFS súťaží U09, U11 a U13 a tiež upozorňujeme na vypĺňanie  mena  HU. Neuvádzanie týchto osôb bude riešené disciplinárnou sankciou.

ŠTK-M-19 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19-Romantics.sk, 4. kolo Kláštor – Fomat MT „B“ dňa 09.09.2022 (piatok) o 17.00 hod. (zmena termínu a času)

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 09. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 66 Ďanovský Peter 1132945 Ďanová, na základe výpovedí pozvaných osôb na DK zo stretnutia Ďanová – Dražkovce, za HNS (telesné napadnutie diváka) po stretnutí Ďanová – Dražkovce DK ruší menovanému ochranné opatrenie uvedené pod U-65, DS: 6 SSN od 30.08.2022, DP 50-2a,
U – 67 Ruman Lukáš 1315033 Dražkovce, DK dňom 06.09.2022 pozastavuje menovanému výkon športu do vyriešenia previnenia, DP 17-1,
U – 68 Rafaj Marián 1252845 Krpeľany, vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, DS: 1 SSN od 05.09.2022, DP 46-2a,
U – 69 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Sklené, pre opakované nerešpektovanie RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 70 Na základe podnetu ŠTK TFZ, FK Trebostovo, pre opakované nerešpektovanie RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 71 DK žiada TJ Dynamo Príbovce o doručenie videozáznamu zo stretnutia Príbovce – Dražkovce hraného dňa 03.09.2022 do 12.09.2022 do 12.00 hod. na sekretariát TFZ.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Prevedený pohovor s novým rozhodcom – Faisal A. G. M. Abouzied.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 03.-04.09.2022:
Laššuth -0,2 a – 0,2 (chýbajú najlepší hráči v 2 ZoS)

3. Záujemcovia o rozhodovanie súťaže mladších žiakov U13: Bukový, Gregor 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ