Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2022/2023 – 15. 09. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretariát TFZ je presťahovaný !! Nové sídlo a kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete v areáli Športpark Pltníky, na ulici Pltníky 25, 036 01 Martin. Žiadame všetky futbalové kluby, ako aj futbalovú verejnosť, o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin.

2. Sekretár TFZ v dňoch 19.09.-23.09.2022 čerpá riadnu dovolenku a bude odcestovaný mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-22 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole futbalové kluby II. VITAR triedy: Sklené (tréner), Slovenské Pravno (tréner).

ŠTK-S-23 Na základe ISSF podania nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy, 7. kolo Ďanová – Kláštor dňa 17.09.2022 (sobota) o 15.30 hod. (zmena času).

ŠTK-S-24 V zmysle návrhu FK a rozhodnutia konferencie TFZ a v zmysle čl. X, bod 2 RS TFZ 2022/2023, ŠTK rozhodla o udelení poplatku vo výške 350 € pre FK Trebostovo, TJ IDOP Lipovec, TJ Družstevník Dubové a TJ Družstevník Slovany za nesplnenie podmienky mať minimálne jedno mládežnícke družstvo. Finančné prostriedky budú použité na podporu mládeže (organizáciu zimnej ligy, turnajov a pod.).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-20 Na základe ISSF podaní a osobného priznania VD hostí, v zmysle Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod  „f“, (neoprávnený štart hráča), kontumujeme MFS Starších žiakov U-15, 4. kolo Družstevník Dražkovce – Družstevník Ďanová, priznávame 3 body TJ Družstevník Dražkovce a výsledok 7:1 dosiahnutý na HP v zmysle čl. 11., bod 3., SP ponechávame v platnosti. Prípad a konanie VD hostí postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-M-21 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole súťaže Romantics.sk – dorastu U-19 futbalový klub: FOMAT-B  (VD).

ŠTK-M-22 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole súťaže Starších žiakov U-15 futbalové kluby: FOMAT-B  (VD, zdravotník), Košťany (VD).

ŠTK-M-23 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole súťaže Prípravky U-11 futbalové kluby: Belá (HU), Blatnica (VD, tréner, zdravotník), Bystrička (VD, tréner, zdravotník), Diviaky (zdravotník), FOMAT  (VD, zdravotník), Kľačany (VD, tréner), Košťany (HU), Príbovce (zdravotník), Sklabiňa (HU), Sučany (HU), Štiavnička (VD, zdravotník), Valča (VD, tréner, zdravotník), Vrútky (HU, VD), Žabokreky (HU, VD, zdravotník).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 13. 09. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 72 Ruman Lukáš 1315033 Dražkovce, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 06.09.2022,DP 48-2b,
U – 73 Horváth Milan 1447354 Belá, na podnet ŠTK za neoprávnený štart v MFZ Dražkovce – Ďanová – žiaci, DS: 2 SSN od 12.09.2022 s použitím čl. 39-1 DP, DP 53-2b,
U – 74 Fobel Sebastian 1447346 Belá, na podnet ŠTK za neoprávnený štart v MFZ Dražkovce – Ďanová – žiaci, DS: 2 SSN od 12.09.2022 s použitím čl. 39-1 DP, DP 53-2b,
U – 75 Fobel Sebastian 1447346 Belá, za HNS (udretie súpera v prerušenej hre), DS: 3 SSN od 12.09.2022, DS hráč vykoná po uplynutí DS uvedenej pod U-74, DP 49-2b,
U – 76 Kapusta Ján 1392453 VD FK Ďanová – žiaci, za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v súťažnom stretnutí Dražkovce – Ďanová, DS: 2 MN od 12.09.2022 do 11.11.2022 pozastavenie výkonu VD žiakov, DP 53–3b,
U – 77 TJ Družstevník Ďanová – za neoprávnený štart hráčov v MFZ Dražkovce – Ďanová – žiaci, DK pre porušenie RS TFZ 2022/2023 čl. XXII bod 10 písm. e), ukladá uhradiť poplatok 200 €, DP 53–5,
U – 78 Boďa Ján 1358382 Ďanová, kapitán – DK podľa DP čl. 5 bod 2 upúšťa od uloženia DS,
U – 79 Hejko Pedan 1228244 Dražkovce, vylúčený po 2 ŽK DS: 1 SSN od 12.09.2022, DP 37-3,
U – 80 Pleško Robert 1229398 Sklené, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 12.09.2022, DP 37-3,
U – 81 Masaryk Milan 1127794 Sklené, vylúčený za HNS voči DO a následné vyhrážanie, DS: 4 SSN od 12.09.2022, DP 48-2b,
U – 82 Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Sklené, pre opakované nerešpektovanie RS čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 83 Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Slov. Pravno, pre opakované nerešpektovanie RS čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,
U – 84 FOMAT Martin „B“, na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ, čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS) DORASTU U-19, DK ukladá pokarhanie, DP 11,
U – 85 FOMAT Martin „B“, na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ, čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS) starší žiaci U-15, DK ukladá pokarhanie, DP 11,
U – 86 TJ Turčan Košťany, na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ, čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS) starší žiaci U-15, DK ukladá pokarhanie, DP 11,
U – 87 Na základe podnetu ŠTK TFZ, pre porušenie RS TFZ, čl. XVIII, bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS) v 4. kole, súťaže prípravky U-11 futbalové kluby: Belá, Blatnica, Bystrička, Diviaky, FOMAT MT, Kľačany, Košťany, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky, DK uvedeným FK ukladá upozornenie, DP-10,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 17.-18.09.2022:
Gregor -0,2 (nevypísaná kolónka zranení hráči)

2. Poplatok za neospravedlnenú neúčasť z MFS žiakov Turany – T. Štiavnička, podľa RS TFZ, čl. XXI,ods. 3: Laššuth Dominik – 20 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ berie na vedomie ospravedlnenie (lekárska správa) R Gregor Dominik z MFS dorastu U19 Kláštor – Fomat MT „B“.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ