Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2021/2022 – 16. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2022/2023, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 27.06.2022 do 12.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Na základe prijatých prihlášok mládežníckych družstiev bude aplikovaný ďalší postup v zmysle záverov pracovného stretnutia k mládeži, ktoré sa konalo dňa 06.06.2022.

3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí mali aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 €. Celková suma pre kluby v rámci TFZ je 30 086,40 € z ktorý ostáva vyčerpať ešte 13 072,19 €. Upozorňujeme FK Slovany, Trebostovo, Háj, Dubové, Blatnica, Sklené a Mošovce, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022.

4. Dňa 18.06.2022 so začiatkom o 9.00 hod. sa uskutoční v Diviakoch 25. ročník žiackeho turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorého organizátorom je TFZ v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky. Turnaja sa zúčastnia ŠK Dynamo Diviaky, MŠK Fomat Martin, FO Tatran Sučany, TJ Žiara Horná Štubňa. Propozície boli zaslané e-mailom zúčastneným klubom dňa 06.06.2022.

5. Oznamujeme FK, že Slovenský Červený kríž už kurzy prvej pomoci v Martine nevykonáva. Z toho dôvodu oznamujeme prípadným záujemcom o absolvovanie kurzu prvej pomoci, že kurz môžu absolvovať v Žiline. Najbližší kurz sa podľa informácii uvedených na webe SČK Žilina uskutoční dňa 07.07.2022. Termín ako aj prihlásenie sa na kurz je zverejnený na nasledujúcom odkaze: https://redcross.sk/zilina/8-hodinovy-kurz-prvej-pomoci/. V prípade záujmu priamo kontaktujte SČK Žilina, prípadne sledujte uvedený web s novými termíny kurzov alebo si dohodnite iný termín podľa dohody s predstaviteľmi SČK Žilina.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-51 Na základe oznámenia o nevycestovaní TJ IDOP Lipovec, rušíme dohrávku 22. kola I. QUICK triedy Mošovce – Lipovec, ktorá sa mala uskutočniť 17.06.2022 o 18.30 hod. Termín dohrávky bol určený na základe obojstrannej dohody zástupcov klubov na zasadnutí ŠTK dňa 31.05.2022 a nebol nariadený riadiacim orgánom.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od FC Tatran Kláštor pod Znievom pre neodohrané MFS II. VITAR triedy, 6.N kolo Kláštor – Valča (FK Valča nepricestoval na MFS), priznáva EK TFZ FC Tatran Kláštor pod Znievom podľa RS TFZ čl. XX, bod 2b) celkovú sumu vo výške 66 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF FK Valča.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ a OFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (4 bloky školenia) a Dolnom Kubíne (2 bloky školenia) v termíne od 8. augusta do 24. októbra 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.07.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 06. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 158 Poništ Peter 1042707 Slovany, HNS – narušenie riadneho priebehu hry, DS: 1 SSN od 13.06.2022, DP 45-2,
U – 159 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2021/2022 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…, FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2022) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
U – 160 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 13.06.2022, DP 37-5:
Čiljak Lukáš 1161545 Dražkovce
Páleš Roman 1241249 Slovany
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Parenička Samuel – 5 €, Maťková Nikola – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ