Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2021/2022 – 09. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2022 je do 14.06.2022.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ.

3. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2022/2023, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 27.06.2022 do 12.00 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Na základe prijatých prihlášok mládežníckych družstiev bude aplikovaný ďalší postup v zmysle záverov pracovného stretnutia k mládeži, ktoré sa konalo dňa 06.06.2022.

4. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 27.06.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

5. Vedenie TFZ ďakuje zástupcom zúčastnených FK za vecnú a konštruktívnu diskusiu, nápady a postrehy, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.06.2022,

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-47 V zmysle ustanovení SP čl. 82 bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy, 6.N kolo Kláštor p. Znievom – Valča 3:0 a priznávame 3 body FC Tatran Kláštor p. Znievom. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

ŠTK-S-48 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 26. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ IDOP Lipovec dňa 18.06.2022 (sobota) o 17.00 hod.

ŠTK-S-49 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 26. kolo TJ Turčan Košťany – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 18.06.2022 (sobota) o 17.00 hod.

ŠTK-S-50 Schvaľujeme výsledky MFS II.  VITAR triedy tak ako boli dosiahnuté na HP vrátane nadstavbovej časti a udelených kontumácií. Víťazom súťaže sa stal FC Tatran Kláštor pod Znievom.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-65 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže starších žiakov U15 tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal FO Tatran Sučany.

ŠTK-M-66 Schvaľujeme výsledky MFS súťaže starších žiakov U13 tak ako boli dosiahnuté na HP. Víťazom súťaže sa stal ATTACK Vrútky.

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ a OFZ organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (4 bloky školenia) a Dolnom Kubíne (2 bloky školenia) v termíne od 8. augusta do 24. októbra 2022. Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.07.2022. Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 07. 06. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 152 Schnieder Lukáš 1368593 Vrútky, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 06.06.2022, DP 37-3,
U – 153 Moškvan Marián 1280936 Trebostovo, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 06.06.2022, DP 37-3,
U – 154 Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Valča, v zmysle RS TFZ čl. XXII bod 9 písm. e) (nenastúpenie na MFS dospelých 1-krát), DK ukladá uhradiť poplatok 100 €, DP 59,
U – 155 Pozastavenia výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 06.06.2022, DP 37-5:
Koňušiak Peter 1168611 Vrútky
Záborský Stanislav 1141361 Mošovce
U – 156 Pozastavenia výkonu športu na 1 SSN po udelení 9 ŽK od 06.06.2022, DP 37-5:
Tomahogh Peter  1179153  H. Štubňa
U – 157 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2021/2022 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…, FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2022) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ