Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2018/2019 – 06. 07. 2018
Konferencia TFZ:
Dňa 02.07.2018 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 78,78 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie z 16.03.2018, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej konferencie, vyhodnotenie súťaží TFZ ročníka 2017/2018.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, konanie posledných dvoch kôl súťaží tak, ako boli navrhnuté na aktíve s výnimkou zostupu a postupu,
Odporučila: VV TFZ zrušiť konanie jesennej konferencie TFZ a organizovať aktív s oddielmi vo februári/marci 2019.
Potvrdila: Návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2018/2019.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Blatnica, Diviaky, Háj (ospravedlnený), Krpeľany, Príbovce, Sklené, Trebostovo.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 09.07.2018 do 17.07.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v lehotách v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).
2. Aktuálne registračné obdobie:
a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia – novela RaPP).
3. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2018/2019 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bude zaslaný na FK najneskôr do 20.07.2018.
4. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Bližšie informácie boli zaslané zo SFZ prostredníctvom helpdesk-u. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 917 Eur.
5. Upozorňujeme FK, že splatnosť MZF za mesiac jún 2018 je 10.07.2018.
6. Najbližšia Úradná správa TFZ vyjde 19.07.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-1 Začiatky jednotlivých súťaží:
I. QUICK trieda – nedeľa 12. augusta 2018 (2. kolo), 1. kolo – 29.08.2018
II. QUICK trieda – nedeľa 19. augusta 2018.
Na základe obojstrannej dohody klubov je možné stretnutia predohrať, počnúc dátumom 04.08.2018.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-1 Začiatky jednotlivých súťaží:
U19 – Romantics.sk – TFZ: 11. augusta 2018 (2.kolo), 1.kolo –29.08.2018
U15 – starší žiaci – TFZ: v nedeľu 19. augusta 2018
U13 – mladší žiaci – TFZ: v stredu 5. septembra 2018
U11 – prípravka – TFZ: v sobotu 25. augusta 2018
Na základe obojstrannej dohody klubov je možné stretnutia predohrať, počnúc dátumom 04.08.2018.
KM-2 Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu U19 medzi ŠK Dynamo Diviaky a TJ Žiara Horná Štubňa. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2018/2019 vystupovať pod ŠK Dynamo Diviaky v súťaži SsFZ, U19 IV. liga sk. B. Súhlasné stanovisko zasielame aj riadiacemu orgánu súťaže SsFZ.
KM-3 Pripomíname, že písomné Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže (dohoda je zverejnená na webovej stránke TFZ) je potrebné predložiť na riadiaci orgán najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaže v ktorej má spoločné družstvo štartovať.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 03. 07. 2018 (predseda Pavol Baják):
U – 1 Na návrh TMK TFZ Kutman Richard 1135619 Košťany, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF.
U – 2 Na návrh TMK TFZ Rác Viktor 1218526 Lipovec, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF.
U – 3 Na návrh TMK TFZ Raček Marek 1083279 Lipovec, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF.
U – 4 Na návrh TMK TFZ Jesenský Dušan 1228248 Vrútky, za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018 a nepredloženia písomného ospravedlnenia, DS: 2 SSP do 31.10.2018, DK zároveň ruší pozastavenie výkonu športovej činnosti. DP 64-1a, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) alebo uhradili na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 27.07.2018.
2. KR oznamuje všetkým R a DZ TFZ, že letný seminár pre súťažný ročník 2018/2019 sa uskutoční 27. júla 2018 o 15.30 hod. Miesto konania bude dodatočne upresnené. Po jeho skončení sa budú konať náhradné fyzické previerky (cca o 18.30 h.) pre R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky 12.06.2018. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie R a DZ na nominačnú listinu TFZ pre ročník 2018/2019. Žiadame všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ