Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2017/2018 – 28. 06. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.06.2018 okrem iného zaoberal:
– zhodnotením mládežníckych turnajov konaných v mesiacoch máj, jún 2018,
– zhodnotením reprezentačného stretnutia medzi víťazom I. QUICK triedy a výberom TFZ Martin,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 2017/2018,
– vyhodnotením činnosti DK za ročník 2017/2018,
– celkovým vyhodnotením ročníka 2017/2018,
– prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02.07.2018 o 16.00 hod. v priestoroch Lobby baru penziónu Čierna pani v Martine,
– predložením a schválením rozpisu futbalových súťaží TFZ pre ročník 2018/2019,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 09.07.2018 do 17.07.2018 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v lehotách v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-079 Schvaľujeme výsledky MFS mužstiev I. a II. QUICK triedy, dosiahnuté na HP vrátane kontumácií pri poklese počtu hráčov pod 7 a umiestnenie mužstiev v súťažnom ročníku 2017/2018.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-195 Schvaľujeme výsledky MFS prípravky U11 Nadstavba 1. až 5. kolo v skupinách „A“ a „C“ dosiahnutých na HP.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ odstupuje na riešenie DK za neospravedlnenú neúčasť na reprezentačnom stretnutí výberu TFZ Martin dňa 23.06.2018 v Turčianskych Tepliciach v zmysle RS TFZ 2017/2018 čl. XXV. bod 34 písm. c) hráčov: Richard Kutman (Košťany), Viktor Rác, Marek Raček (obaja Lipovec), Dušan Jesenský (Vrútky).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 06. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 181 Na návrh TMK TFZ Kutman Richard 1135619 Košťany, DK menovanému pozastavuje výkon športu a žiada o písomne vyjadrenie k neospravedlnenej neúčasti na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018. Písomné vyjadrenie je potrebné doručiť na TFZ do 02.07.2018 pod následkom uloženia DS.
D – 182 Na návrh TMK TFZ Rác Viktor 1218526 Lipovec, DK menovanému pozastavuje výkon športu a žiada o písomne vyjadrenie k neospravedlnenej neúčasti na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018. Písomné vyjadrenie je potrebné doručiť na TFZ do 02.07.2018 pod následkom uloženia DS.
D – 183 Na návrh TMK TFZ Raček Marek 1083279 Lipovec, DK menovanému pozastavuje výkon športu a žiada o písomne vyjadrenie k neospravedlnenej neúčasti na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018. Písomné vyjadrenie je potrebné doručiť na TFZ do 02.07.2018 pod následkom uloženia DS.
D – 184 Na návrh TMK TFZ Jesenský Dušan 1228248 Vrútky, DK menovanému pozastavuje výkon športu a žiada o písomne vyjadrenie k neospravedlnenej neúčasti na reprezentačnom stretnutí TFZ dňa 23.06.2018. Písomné vyjadrenie je potrebné doručiť na TFZ do 02.07.2018 pod následkom uloženia DS.
D – 185 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 18.06.2018 na 1 MFS:
Svitač Jozef 1173137 Príbovce, uhr. 10 € v MZF.
D – 186 Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie, ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športu podľa čl. 37 ods. 5., príslušná DK na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa ods. 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa počtu napomenutí v súťažnom ročníku. Ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa ods. 5. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do začiatku nového ročníka súťaže tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže. V takomto prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR oznamuje všetkým R a DZ TFZ, že letný seminár pre súťažný ročník 2018/2019 sa uskutoční 27. júla 2018 o 15.30 hod. Miesto konania bude dodatočne upresnené. Po jeho skončení sa budú konať náhradné fyzické previerky (cca o 18.30 h.) pre R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky 12.06.2018. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie R a DZ na nominačnú listinu TFZ pre ročník 2018/2019. Žiadame všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ