Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2017/2018 – 12. 04. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.04.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o prestupoch za obdobie január – marec 2018,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 29.05.2018 v Martine,
– vyhodnotením školenia R a DZ TFZ, ktoré sa uskutočnilo 10.-11.03.2018 v Blatnici,
– informáciami z konferencie TFZ, konanej 16.03.2018,
– informáciami o podaných žiadostiach na dotácie a granty na organizovanie turnajov mládeže,
Schválil:
návrh rozhodcov Čordáš Štefan a Plavecký Tomáš na školenie licencie „A“ SsFZ,
nákup dresov pre reprezentačné účely TFZ pre hráčov v kategórii U11 resp. U13,
– doplnenie rozhodcov Bodoň Tibor, Šperka Sebastián, Ursacher Marko, Vallo Andrej, Viluda Matej, Višňovec Vladimír na nominačnú listinu rozhodcov TFZ,
– aktualizáciu RS TFZ 2017/2018 v časti hospodárske náležitosti R a DZ v zmysle úpravy metodiky výpočtu poplatkov a odvodov do poisťovní (výška odmien a paušálnych náhrad delegovaných osôb sa nezmenila). Aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle TFZ.
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že novým predsedom FK Valča (momentálne neaktívny) je Jozef Balek, tel.č.: 0907 828 296, fkvalca@gmail.com.
2. Pripomíname, že Úradná správa uverejnená v týždenníku MY Turčianske noviny má len informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v Úradnej správe uvádzané osoby a subjekty záväzná je Úradná správa TFZ, zverejňovaná na webovom sídle TFZ.
3. TFZ plánuje v prípade získania finančných prostriedkov, okrem vlastných zdrojov aj od sponzorov, zorganizovať turnaje pre mládež rôznych kategórií. Týmto vyzývame FK, ktoré majú záujem o spoluprácu (poskytnutie ihriska s príslušenstvom), aby kontaktovali sekretariát TFZ v termíne do 26.04.2018.  Následne budú dohodnuté termíny a ostatné informácie k turnaju určeného prioritne pre družstvá mládeže z nášho regiónu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-053 Na základe ISSF podania dodatočne schvaľujeme začiatok MFS I. QUICK triedy 16. kolo Sklabiňa – Belá „B“ na 16.00 hod.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-156 Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať MFS:
– prípravky sk. „Sever“, 16. kolo Dražkovce – Košťany, dňa 11.04.2018 o 16.30 hod. na ihrisku v Dražkovciach,
– žiakov U15, 15. kolo Príbovce – Žabokreky, dňa 11.04.2018 o 16.00 hod. na ihrisku v Príbovciach,
– dorastu U19, 15. kolo Kláštor – Košťany, dňa 08.05.2018 o 13.30 hod. na ihrisku v Kláštore.
žiakov U15, 17. kolo Mošovce – Príbovce, dňa 15.04.2018 o 10.00 hod. na ihrisku v Mošovciach. Príbovce uhr. 10 € v MZF.
KM-157 Nesúhlasíme so žiadosťou FK Príbovce – dorast, o zmenu hracieho da a častu MFS 15. kola Košťany – Príbovce (žiadosť zamietnutá manažérom FK Košťany). Platí pôvodné vylosovanie!

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ touto cestou žiada FK, ktoré majú družstvo žiakov v súťažiach TFZ o nahlásenie 2 hráčov zo svojho družstva (narodení od 01.01.2006 do 31.12.2006) do 20.04.2018 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní Medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať 29.05.2018 (utorok) v Martine.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 10. 04. 2018 (predseda Pavol Baják):
D – 120 Gavorník Marek 1251229 Turček, DS: 1 SSN od 09.04.2018, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
D – 121 Thomka Jakub 1255011 Slovany, DS: 3 SSN od 09.04.2018, DP 45-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 122 Gavenda Marek 1314355 Slovany, DS: 2 SSN od 09.04.2018, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
D – 123 Na základe podnetu KR TFZ, TJ Ďanová za nevyhotovenie videozáznamu z MFS Ďanová – Belá „B“ dospelí, hraného dňa 24.03.2018 v zmysle RS TFZ čl. XXII bod 12, DK ukladá pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):       
1. KR navrhuje doplniť do nominačnej listiny rozhodcov TFZ:
– Vallo Andrej, Košarišťanova 8, 036 01 Martin, tel.č.: 0918 484 039,
– Ursacher Marko, Sklabiňa 267, 038 03, tel.č.: 0907 097 384,
– Viluda Matej, J. Petrikovicha 5, 036 01 Martin, tel.č.: 0903 627 779,
– Bodoň Tibor, Záhradky 168/4, 038 43 Kláštor p. Znievom, tel.č.: 0950 806 606,
– Šperka Sebastián, J. Alexyho 9/84, 036 01 Martin, tel.č.: 0917 383 034,
– Višňovec Vladimír, Kernova 6, 036 01 Martin, tel.č.: 0948 191 507.
2. KR TFZ pozýva na zasadnutie KR dňa 17.04.2018 o 16.30 hod. rozhodcov Čordáš Štefan a Plavecký Tomáš.
3. R – Krkoška, Piški P., Vallo, Viluda, – v prípade, že menovaní nedodajú potvrdenie z lekárskych prehliadok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, budú mať dňom 16.04.2018 pozastavené delegovanie na MFS do doručenia potvrdenia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ