Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2017/2018 – 08. 03. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Pozvánka spolu s programom bola zaslaná na futbalové kluby dňa 07.03.2018. Materiály k zasadnutiu konferencie sú zverejnené na webovom sídle TFZ.
2. Oznamujeme FK, že informácie ohľadne osobných trestov (žltých kariet) v ISSF v jarnej časti ročníka 2017/2018 so zapracovaním „amnestie“ (zrušená účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018,) nájdete v časti Reporty – Zoznam hráčov, karty – označiť Amnestia – nepočítať karty a vyhľadať.
3. Pripomíname možnosť striedavého štartu hráčov vekovej kategórie mládeže a upozorňujeme na niekoľko informácii:
a) dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ,
b) „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže mať zaevidovaný iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ,
c) žiadosť o striedavý štart sa podáva elektronicky prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer hráča),
d) žiadosť podáva ISSF manažér futbalového klubu, v ktorom má hráč striedavo štartovať, následne túto žiadosť potvrdí hráč (zákonný zástupca) prostredníctvom osobného konta v ISSF a následne takúto žiadosť notifikuje materský klub hráča. Po schválení všetkými tromi stranami sa k žiadosti vyjadrí riadiaci orgán súťaže v ktorej bude hráč striedavo štartovať.
e) všetky žiadosti je nevyhnutné podať v elektronickej forme prostredníctvom ISSF, najneskôr 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráč striedavo štartovať,
f) matričný poplatok je vo výške 5 €.
4. Pripomíname, že splatnosť MZF za mesiac február 2018 je 12.03.2018.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-126 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 15. kolo  Dražkovce – Slov. Pravno, dňa 16.05.2018 (streda) o 17.00 hod. na ihrisku v Dražkovciach.
KM-127 Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 14. kolo Valča – Košťany, dňa 25.03.2018 (nedeľa) o 14.30 hod. (zmena UHČ) na ihrisku vo Valči. Valča uhr. 5 € v MZF.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Publikáciu Pravidlá futbalu (platné od 01.06.2017) si môžu R a DZ zakúpiť do 11.03.2018 vo zvýhodnenej cene 5 € na sekretariáte TFZ resp. na seminári. Po tomto termíne už bude možné zakúpiť publikáciu len v plnej cene 10 €.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ