Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2017/2018 – 01. 03. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 01.03.2018 okrem iného zaoberal:
– schválením návrhu účtovnej závierky TFZ a stanoviskom Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke za rok 2017,
– prípravou školenia R a DZ TFZ,
– informáciami zo stretnutia účastníkov súťaže prípraviek U11, ktoré sa konalo 27.02.2018,
– schválením termínovej listiny prípravky U11 na dohranie súťažného ročníka 2017/2018 v kategórii U11 podľa RS TFZ 2017/2018 s úpravou počtu odohrania jednotlivých nadstavbových kôl,
– schválením hracieho systému a termínovej listiny pre súťaž prípraviek U11 pre súťažný ročník 2018/2019,
– prípravou súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2017/2018,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 29.05.2018 v Martine,
– účasťou výberu TFZ družstva prípravky U11 na turnaji O Stredoslovenský pohár prípraviek 2018“, ktorý sa bude konať 07.04.2018 na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom,
– informáciami ku konferencii TFZ, ktorá sa uskutoční 16.03.2018 o 16.00 hod. v priestoroch Lobby baru penziónu Čierna pani v Martine a schválením programu.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname možnosť striedavého štartu hráčov vekovej kategórie mládeže a upozorňujeme na niekoľko informácii:
a) dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ,
b) „na pozadí“ sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže mať zaevidovaný iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart v zmysle platných noriem SFZ,
c) žiadosť o striedavý štart sa podáva elektronicky prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer hráča),
d) žiadosť podáva ISSF manažér futbalového klubu, v ktorom má hráč striedavo štartovať, následne túto žiadosť potvrdí hráč (zákonný zástupca) prostredníctvom osobného konta v ISSF a následne takúto žiadosť notifikuje materský klub hráča. Po schválení všetkými tromi stranami sa k žiadosti vyjadrí riadiaci orgán súťaže v ktorej bude hráč striedavo štartovať.
e) všetky žiadosti je nevyhnutné podať v elektronickej forme prostredníctvom ISSF, najneskôr 7 dní pred zahájením súťaže v ktorej by mal hráč striedavo štartovať,
f) matričný poplatok je vo výške 5 €.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na stretnutí účastníkov súťaže prípravky U11 sa prítomní zástupcovia futbalových klubov dohodli na úprave hracieho systému v jarnej časti ročníka 2017/2018, ktorý je nasledovný:
– od 14.04.2018 do 13.05.2018 – odohranie zostávajúcich 5. resp. 6. kôl zo základnej časti ročníka 2017/2018, (skupina „Sever“ odohrá 21. kolo 08.05.2018 (utorok))
– od 19.05.2018 do 17.06.2018 – nadstavbová časť,
– nadstavbová časť – rozdelená do skupín v zmysle RS TFZ 2017/2018 (1-3, 4-6, 7-9,…), ktorá sa odohrá len jednokolovo, tzn. 5 kôl.
Súťažný ročník 2018/2019 v závislosti od počtu prihlásených družstiev U11, sa odohrá systémom každý s každým v skupinách (nie turnajový spôsob) pre základnú časť (september – október), a potom nadstavbová časť taktiež systémom každý s každým v skupinách (od polovice apríla – jún). Takto VV TFZ schválenú termínovú listinu a hrací systém predloží na rokovanie konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16.03.2018.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ touto cestou žiada FK, ktoré majú družstvo prípravky v súťažiach TFZ o nahlásenie 2 hráčov zo svojho družstva U11 (ročník 2007 a mladší) do 08.03.2018 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, za účelom vytvorenia výberu TFZ, ktorý sa zúčastní turnaja O Stredoslovenský pohár prípraviek 2018, ktorý sa bude konať 07.04.2018 na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Publikáciu Pravidlá futbalu (platné od 01.06.2017) si môžu R a DZ zakúpiť do 11.03.2018 vo zvýhodnenej cene 5 € na sekretariáte TFZ resp. na seminári. Po tomto termíne už bude možné zakúpiť publikáciu len v plnej cene 10 €.
2. KR TFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom v pôsobnosti TFZ, že jarný seminár sa uskutoční v dňoch 10. – 11. marca 2018 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Prezentácia účastníkov bude v sobotu 10. marca 2018 od 8.00 – 8.45 hod. Program seminára je zverejnený na webovom sídle TFZ. Súčasťou seminára budú odborné prednášky z PF, Rozpisu súťaži TFZ a Súťažného poriadku, videotest a písomný test. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť. Každý rozhodca a delegát v pôsobnosti TFZ (bez ohľadu na to či sa seminára zúčastní alebo nezúčastní) uhradí do piatku 2. marca 2018 poplatok 10 € priamo na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2018, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 27 €, kde 17 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing.Peter Šmid, č.t. 0908 969 470. Účasť na seminári a vykonanie skúšok je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ