Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2017/2018 – 15. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 okrem iného zaoberal:
– správou o hospodárení TFZ za rok 2017, informáciami o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2017,
– zhodnotením 23. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2017: Rrastislav Karas, Lukáš Čiljak, Michal Bízik, Jozef Šavol, Libor Majerík, Ján Chmúrny, Michal Kačák, Vladimír Pleško, Tomáš Krnáč, Roman Frno, Peter Lettrich. Najlepší dorastenec za rok 2017 – Adrián Jurečka a najlepší žiak za rok 2017 – Ľuboš Štefunda. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2017 – Tomáš Plavecký a Trénerská osobnosť Turca – Milan Šimko.
– záverečným účtom plesu a vyhlásenia najlepších futbalistov,
– prípravou stretnutia účastníkov súťaže U11, návrhmi na riešenie herného systému súťaže U11,
– informáciami z konferencie SFZ, ktorá sa konala 02.02.2018 v Senci,
– informáciami k semináru R a DZ TFZ,
– schválením účasti rozhodcov TFZ na futsalovom turnaji rozhodcov o pohár predsedu komisie rozhodcov SsFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 14.02.2018 boli na futbalové kluby, ktoré majú v súťažiach U11 zaradené družstvo tejto kategórie, zaslané pracovné materiály s variantami hracieho systému ktorým by sa pokračovalo v jarnej časti ročníka 2017/2018 a taktiež s variantami hracieho systému pre ročník 2018/2019. Návrhy budú prerokované na spoločnom stretnutí účastníkov U11, ktoré sa uskutoční 27.02.2018 (utorok) o 15.30 hod. v priestoroch zasadačky TFZ. Zároveň žiadame FK, aby do 21.02.2018 nahlásili kompetentnú osobu, ktorá sa zúčastní spomínaného stretnutia na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky. V prípade, že Vám e-mail s materiálmi nebol doručený, prosím informujte sekretára TFZ.
2. Upozorňujeme FK, že v roku 2018 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2017/2018. V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť nových registračných preukazov v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania. V zmysle posledných správ z ISSF je možné už žiadať preukazy aj hromadným spôsobom (elektronická podateľňa – Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu – hromadné predĺženie).

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom v pôsobnosti TFZ, že jarný seminár sa uskutoční v dňoch 10. – 11. marca 2018 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Prezentácia účastníkov bude v sobotu 10. marca 2018 od 8.00 – 8.45 hod. Program seminára bude zverejnený na webovom sídle TFZ.  Súčasťou seminára budú odborné prednášky z PF, Rozpisu súťaži TFZ a Súťažného poriadku, videotest a písomný test. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť. Každý rozhodca a delegát v pôsobnosti TFZ (bez ohľadu na to či sa seminára zúčastní alebo nezúčastní) uhradí do piatku 2. marca 2018 poplatok 10 € priamo na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2018, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 27 €, kde 17 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing.Peter Šmid, č.t. 0908 969 470. Účasť na seminári a vykonanie skúšok je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ