Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2017/2018 – 22. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 01.03.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
3. Do 31.03.2018 je možné podávať už len prestupy s obmedzením (hosťovanie). Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF. Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti prostredníctvom ISSF. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom v pôsobnosti TFZ, že jarný seminár sa uskutoční v dňoch 10. – 11. marca 2018 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Prezentácia účastníkov bude v sobotu 10. marca 2018 od 8.00 – 8.45 hod. Program seminára bude zverejnený na webovom sídle TFZ.  Súčasťou seminára budú odborné prednášky z PF, Rozpisu súťaži TFZ a Súťažného poriadku, videotest a písomný test. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť. Každý rozhodca a delegát v pôsobnosti TFZ (bez ohľadu na to či sa seminára zúčastní alebo nezúčastní) uhradí do piatku 2. marca 2018 poplatok 10 € priamo na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2018, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 27 €, kde 17 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing.Peter Šmid, č.t. 0908 969 470. Účasť na seminári a vykonanie skúšok je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Tileschová – sekretár TFZ