Úradná správa TFZ č. 1

Úradná správa č. 1 – ročník 2020/2021 – 02. 07. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Materiály na rokovanie konferencie spolu s programom sú zverejnené na webovom sídle TFZ v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo uvedené na pozvánke (zaslaná e-mailom 25.06.2020), kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť.
2. V nasledujúcom období, bude v zmysle RaPP čl. 19, možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. Upozorňuje FK, že v prípade žiadosti o základnú registráciu hráča sa e-RP po schválení takejto žiadosti automaticky vygeneruje a zvlášť o jeho vydanie už netreba žiadať. O nový e-RP sa žiada len v prípade po uplynutí jeho platnosti.
4. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2020 je do 13.07.2020.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Finále Pohára TFZ medzi družstvami KOŠŤANY – DUBOVÉ sa uskutoční v nedeľu 05.07.2020 o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch.
2. Stretnutie o 3. miesto medzi družstvami TREBOSTOVO – VALČA sa uskutoční v sobotu 04.07.2020 o 17.00 hod. na ihrisku v Trebostove.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné pre súťaže TFZ od 15.07.2020 (pre Pohár TFZ platia doteraz platné PF).
2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Účastnícky poplatok 5 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2020, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne najneskôr do 20.07.2020. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 15 €. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2020/2021.
3. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida na tel.č. 0908 969 470.

Obsadenie R – Pohár TFZ – stretnutie o 1. miesto – 05.07.2020 (nedeľa) o 16.00 hod.
Košťany – Dubové  (Burger, Štancel, Náther)
Obsadenie R – Pohár TFZ – stretnutie o 3. miesto – 04.07.2020 (sobota) o 17.00 hod.
Trebostovo – Valča  (Vallo, Scherer, Tilesch)
Obsadenie R – 3. kolo Pohár TFZ – 05.07.2020 (nedeľa) o 17.00 hod. – dohrávka
Turany – Belá-Dulice „“B   (Dubovec, Kosturský)
Lipovec – Príbovce  (Rohoň, Bajcár)

R zašle riadne vyplnený Zápis o stretnutí na sekretariát obratom po skončení stretnutia, najneskôr do 24 hodín od skončenia stretnutia (sken, fotografia) na tfz@tfz.sk. Originál zápisu R uchováva po dobu 30 dní pre prípad vyžiadania riadiacim orgánom.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ