Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2023/2024 – 19. 10. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2024 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U19 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 31.10.2023 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2023. Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-22 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „b“, (nenastúpenie mužstva na stretnutie), kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 10. kolo TJ Turčan Košťany n. Turcom – TJ IDOP Lipovec a v zmysle čl. 10., bod 2., SP s výsledkom 3:0 priznávame 3 body TJ Turčan Košťany n. Turcom. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie ako nenastúpenie na MFS – 1. x, (zároveň 2. kontumácia) v súťažnom ročníku.

ŠTK-S-23 Nakoľko jesenná časť súťaží dorastu U19 skončila, ŠTK ruší povinnosť odohrať MFS v zmysle ustanovenia RS TFZ 2023/2024 čl. II, ods. 3 bod 9, písm. g) a nariaďuje odohrať MFS I. QUICK triedy 12. kolo Príbovce – Turany dňa 28.10.2023 (sobota) o 14.00 h., 13. kolo Trebostovo – Sučany a Lipovec – Dražkovce dňa 04.11.2023 (sobota) o 13.30 h.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-31 Na základe ZoS, vzhliadnutí poskytnutých záberov kamerového systému z predčasne ukončeného MFS starších žiakov U15, 6. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ ŠK Drienok Mošovce dňa 1.10.2023 a vykonaného šetrenia, v zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „d“, (spôsobenie predčasného skončenia stretnutia), kontumujeme uvedené MFS a v zmysle čl. 10., bod 3., SP ponechávame v platnosti dosiahnutý výsledok 3:0 a priznávame 3 body TJ Družstevník Dražkovce. Celý prípad, ako aj konanie zainteresovaných hráčov a funkcionárov hostí aj domácich postupujeme na disciplinárne riešenie DK TFZ.

ŠTK-M-32 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Družstevník Blatnica dňa 21.10.2023 (sobota) o 11.30 hod. (zmena termínu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac september 2023 od TJ Družstevník Ďanová (opakovane, 3x neuhradená v lehote splatnosti v priebehu súťažného ročníka). EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v piatok 17. novembra 2023 od 09.00 hod. v Dome futbalu SsFZ, Partizánska cesta 93 (teória) a na ihrisku MMŠ v Radvani (prax). Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 15 € a prihlášky je možné zasielať do 12.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613886/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20BB%2017.11.23.pdf

2. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 22. novembra 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 30. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 21.11.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613881/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2022.11.23%20Ment%C3%A1lny%20rozvoj%20hr%C3%A1%C4%8Da.pdf

3. MŠK Žilina so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA GR C, UEFA B, UEFA A licencie v rozsahu 5 hod. v pondelok 04. december 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina, Športová 9. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Účastnícky poplatok je 25 € a prihlášky je možné zasielať do 02.12.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20231018.1697613882/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ZA%2004.12.23%20Hern%C3%A9%20formy.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 17. 10. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 85 Poliak Lukáš 1469150 Mošovce, HNS, telesné napadnutie súpera na HP, hrubá urážka a telesné napadnutie lekára D, DS: 9 MN od 02.10.2023, DP 49-2f,
U – 86 Záborský Martin 1238933 Dražkovce, VD za neoprávnený vstup na HP a HNS voči členovi RT hostí, DS: pokuta 100 €, DP 49-2b,
U – 87 TJ Drienok Mošovce – žiaci, na návrh ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ 2023/2024 čl. XXII bod 10 e) (zavinenie predčasného skončenia MFS 1x), DK ukladá uhradiť poplatok 20 €, DP 64-4,
U – 88 TJ Drienok Mošovce – za HNS členov RT v stretnutí Dražkovce – Mošovce žiaci  U15, DS: pokuta 100 €, DP 47-4,
U – 89 TJ Družstevník Dražkovce – za HNS členov RT a nedostatočnú US v stretnutí Dražkovce – Mošovce žiaci U15, DS: pokuta 100 €, DP 47-4, 64-4,
U – 90 Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 15.10.2023, DP 37-3,
U – 91 Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, po udelení ČK za HNS voči DO, DS: 3 SSN po vykonaní DS uvedenej pod U–90, DP 48-2c,
U – 92 Ďanovský Peter 1132945 Ďanová – HNS po stretnutí voči DO, DS: 2 SSN od 15.10.2023, DP 48-2a,
U – 93 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ IDOP Lipovec pre porušenie RS TFZ 2023/2024 čl. XXII bod 10 e) (nenastúpenie na MFS Košťany-Lipovec), DK ukladá uhradiť poplatok 100 €, DP 59, DP 64-4,
U – 94 Trnovský Matej 1168812 Sučany, vylúčený za zmarenie gólovej šance zahraním lopty rukou pred PÚ, DS:1 SSN od 16.10.2023, DP 45-2,
U – 95 Pogonyi Ján 1012931 VD T. Kľačany – DK na základe ZoS a správy DZ pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie za neoprávnený vstup do kabíny rozhodcov po stretnutí T. Kľačany – Turany a HNS voči DO. DK žiada  menovaného o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu, ktoré je potrebné zaslať prostredníctvom ISSF na DK do 23.10.2023.
U – 96 TJ Turčianske  Kľačany – DK na základe ZoS a správy DZ za nedostatočnú US po stretnutí T. Kľačany – Turany, ktorá si nesplnila svoje povinnosti (nezabránila vstupu VD do kabíny rozhodcov), DS: pokuta 30 €, DP 64-4,
U – 97 Dominik Gregor, rozhodca – DK pre porušenie čl. 63-1c DP v stretnutí Dražkovce – Mošovce žiaci ukladá DS: pokuta 20 €,
U – 98 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 08.10.2023, DP 37-5:
Štancel Tomáš 1209587 Kláštor pod Znievom
U – 99 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na úhradu MZF za mesiac september 2023, ktorej splatnosť bola 11.10.2023. DK ukladá pre porušenie čl. XXIII bod 7 RS TFZ 2023/2024 pokutu 50 € (3x neuhradená v lehote splatnosti v priebehu súťažného ročníka) a zároveň určuje nový termín úhrady do 23.10.2023 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Hanko Roman – 10 + 10 € (žiaci Blatnica – Košťany, dorast Kláštor – Turany). R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. KR pozastavuje delegovanie R Hanko Roman do konca jesennej časti súťažného ročníka 2023/2024.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ