Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2023/2024 – 07. 09. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2023 je do 12.09.2023.

2. TFZ bude dňa 15.09.2023 (piatok) organizovať turnaj prípravky na HP Pltníky, ktorý finančne podporilo mesto Martin. Na turnaj sa prihlásili FK: Bystrička, Diviaky (2 družstvá), Fomat Martin U10, Fomat Martin dievčatá, Vrútky, Žabokreky. Propozície budú zaslané e-mailom prihláseným FK dňa 08.09.2023.

3. Na základe informácii od SFZ, ktoré boli zaslané aj prostredníctvom helpdesk ISSF upozorňujeme fyzické osoby (hráčov, rozhodcov, trénerov atď.), ktoré si samé generovali členský poplatok SFZ prostredníctvom vygenerovania faktúry, vrátane predošlých období, aby si skontrolovali v ISSF či majú uhradené všetky položky. Informácie o uhradených/neuhradených faktúrach nájdete v menu v menu „Moje členské poplatky“ vľavo hore po prihlásení sa do osobného konta ISSF. V prípade neuhradených faktúr bude týmto osobám pozastavené členstvo v SFZ. Pokiaľ sa osoba dostane do stavu, že ma pozastavené členstvo, nebude môcť vykonávať žiadne úkony v ISSF, a ani nebude možná účasť osoby na zápasoch do uhradenia pohľadávky.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-8 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole futbalový klub  I. QUICK triedy – Slovany (tréner).

ŠTK-S-9 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 2. kole futbalové kluby  II. VITAR triedy – Sklené (tréner), Krpeľany (tréner, zdravotník) a Valča (tréner).

ŠTK-S-10 Na základe vzhliadnutia videozáznamu a stanoviska odborných komisií, ŠTK konštatuje, že  videozáznam z MFS I. QUICK triedy, 3 kolo TJ Družstevník Belá – Dulice „B“ – TJ Turčan Košťany n. Turcom bol vyhotovený z miesta, nevyhovujúceho požiadavkám čl. XVIII., bod 15., písm. „b“ (z úrovne cca 1,2 m.) Rozpisu súťaží TFZ. Takýto záznam sťažuje prácu komisií pri posudzovaní priestupkov a diania na HP. Z uvedených dôvodov ŠTK nariaďuje v zmysle uvedeného článku nahrávať všetky záznamy z vyššie položeného miesta (min. 2,5 m).

ŠTK-S-11 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy 5. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ IDOP Lipovec dňa 01.11.2023 (streda) o 11.00 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-16 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 3. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Dynamo Príbovce dňa 11.09.2023 (pondelok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-17 Žiadame ŠK Dynamo Diviaky o predloženie súpisiek družstiev staršej prípravky U11 Dynamo Diviaky-A (modrí) a Dynamo Diviaky-B (žltí). Zároveň žiadame dôsledne dodržiavať ustanovenia SP futbalu a Rozpisu súťaží TFZ pre štart hráčov za „A“ a „B“ družstvo. Termín: do 12.9.2023. Dodržiavanie ustanovení SP budeme dôsledne sledovať.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. EK TFZ súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2023 pre MFK Tepličan. Nový termín splatnosti je do 28.09.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Na základe prihlášky na školenie trénerov UEFA C licencie, ktoré sa bude konať v Martine, bol prihláseným účastníkom dňa 04.09.2023 zaslaný podrobný rozvrh školenia a úvodné pokyny s podmienkami, úlohami a celkovým profilom absolventa školenia od p. Petra Štefaňáka, koordinátora vzdelávania trénerov SFZ. Prvý blok školenia sa uskutoční v stredu 27.09.2023 v priestoroch ZŠ Hurbanova 27 v Martine od 15.00 hod. Pozvánku na prvý blok školenia Vám bude zaslaná.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 09. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 27 Letrik Andrej 1238949 Košťany – Na základe ZoS, správy DS, vzhliadnutia videozáznamu a odborného stanoviska KR, napadnutie DO podľa čl. 49-1d a 48-1a DP a omietnutie opustiť HP, spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. DS: 5 SSN od 27.08.2023, DP 49-2d, DP 48-2a,
U – 28 Marguš Roman 1079923 Košťany – tréner, na základe správy DS a vzhliadnutia videozáznamu, za HNS voči DO po predčasnom ukončení stretnutia, DS: 4 SSN od 27.08.2023, DP 48-2c,
U – 29 FK Košťany – za zavinené ukončenie stretnutia hráčom, DK ukladá pokutu vo výške 40 €, DP 50-5,
U – 30 Fobel Sebastián 1447346 Belá-Dulice, HNS voči DO, DS: 3 SSN od 03.09.2023, DP 48-2c,
U – 31 Suchý Ľubomír 1302832 Turany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 04.09.2023, DS 48-2a,
U – 32 Súkeník Jaroslav 1047457 Turany, DK na základe správy DS a ZoS dňom 05.09.2023 pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.
U – 33 Vlas Miroslav 1222772 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 04.09.2023, DP 37-3
U – 34 Stepanskyi Maksym 1471159 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 04.09.2023, DP 37-3
U – 35 Vrlák Tomáš 1245578 T. Kľačany, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-19 na 1 SSP a určuje lehotu do 31.03.2024, DP 41-1,2,
U – 36 Labáš Marek 1155751 Košťany, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U–17 na 1 SSP a určuje lehotu do 31.03.2024, DP 41-1,2,
U – 37 Ďanovský Peter 1132945 Ďanová, HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DS: 1 SSN od 04.09.2023, DP 45-2
U – 38 Tatran Turany – DK odstupuje sťažnosť zo stretnutia Turany – Trebostovo KR TFZ, ktorá je jediná oprávnená posúdiť správnosť udelenia ČK hráčovi.
U – 39 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Družstevník Slovany, za opakované nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII, bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-4,
U – 40 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Sklené, Krpeľany a Valča, za opakované nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-4,
U – 41 Martinček Ladislav 1201685 Košťany, za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK dňa 05.09.2023, DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-2,
U – 42 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 12.09.2023 zo stretnutia Turany – Trebostovo:
Kosturský Štefan ml. – R – 15.30 hod.
Mišťúrik Mário – AR1 – 15.30 hod.
Čeman Adrián – AR2 – 15.30 hod.
Tomčany Stanislav – DZ – 15.30 hod.
Súkeník Jaroslav, hráč – 16.30 hod.
Súkeníková Mária HU – 16.30 hod.
Účasť predvolaných na zasadnutie  DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Vykonaný pohovor s R Kepeš Marek zo stretnutia I. QUICK triedy Belá-Dulice „B“ – Košťany.

2. KR TFZ berie na vedomie podanie od Tatran Turany doručeného dňa 05.09.2023 vo veci vetácie rozhodcov Štefan Kostruský st. a Štefan Kosturský ml..

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ