Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2023/2024 – 31. 08. 2023 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):

1. Sekretár TFZ v dňoch 28.08.-08.09.2023 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Dňa 06.09.2023 (streda) so začiatkom o 14.00 hod. sa v zasadačke na futbalovom ihrisku v Diviakoch uskutoční školenie zdravotníkov v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom klubom, ktorí prihlásili záujemcov na školenie dňa 30.08.2023.

3. TFZ bude dňa 15.09.2023 (piatok – sviatok) organizovať turnaj prípravky U11 „Futbal to je hra“, ktorý finančne podporilo mesto Martin. Turnaj sa uskutoční na HP Pltníky so začiatkom o 9.00 hod. Žiadame FK, ktoré majú záujem sa spomínaného turnaja zúčastniť, aby svoje družstvo záväzne prihlásilo prostredníctvom podania na komisiu ŠTK v ISSF v termíne do 31.08.2023. V závislosti od počtu prihlásených družstiev bude určený hrací model buď každý s každým alebo v skupinách. Hrací čas 1×20 min, počet hráčov 4+1.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-4 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „g“, (pokles počtu hráčov družstva pod sedem), kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 3 kolo FK Trebostovo – TJ IDOP Lipovec a v zmysle čl. 10., bod 3., SP s výsledkom na 3:0 a priznávame 3 body FK Trebostovo. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-S-5 Na základe vzhliadnutia videozáznamu a odborného stanoviska KR, konštatuje ŠTK, že  v MFS I. QUICK triedy, 3 kolo TJ Družstevník Belá – Dulice „B“ – TJ Turčan Košťany n. Turcom nedošlo k inzultácii R. Taktiež HR nevyužil všetky možnosti na odchod vylúčeného hráča z HP a ukončil MFS v nadstavenom čase. Z uvedených dôvodov ŠTK v zmysle čl.70, bod 6. ponecháva v platnosti výsledok 4:1 dosiahnutý v riadnom hracom čase.

ŠTK-S-6 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 3. kole futbalový klub  I. QUICK triedy – Slovany (tréner).

ŠTK-S-7 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 1. kole futbalové kluby  II. VITAR triedy – Sklené (RT – VD, tréner, zdravotník), Krpeľany (RT – VD, tréner, zdravotník), Valča (RT – VD, tréner, zdravotník.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-13 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 2. kolo TJ Družstevník Dražkovce – TJ Tatran Turany dňa 02.09.2023 (sobota) o 10.00 hod. (zmena času).

ŠTK-M-14 Na základe podnetu TJ Družstevník Dražkovce pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 05.09.2023 o 16.00 hod. zástupcov FC Tatran Kláštor p. Znievom a MŠK FOMAT Martin, zodpovedajúcich za vypracovanie Dohody o striedavom štarte hráča kategórie mladší žiaci U13 Tobias KRUTEK RČ 1448694.

ŠTK-M-15 Z dôvodu dodatočného zaradenia družstva mladšej prípravky U09 FK ATTACK Vrútky na miesto voľného lósu v súťaži, bolo účastníkom súťaže dňa 25.08.2023 zaslané upravené vylosovanie. Upravené vylosovanie je zapracované aj v ISSF.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF za mesiac júl 2023 od MFK Tepličan, ktorý mal predĺženú lehotu splatnosti do 30.08.2023. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 08. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 17 Labaš Marek 1155751 Košťany – vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 28.08.2023, DP 48-2b,
U – 18 Letrik Andrej 1238949 Košťany, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 49-1d a 48-1a DP, odmietnutie opustiť HP a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. DK dňom 27.08.2023 menovanému pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DP 49-2d,
U – 19 Vrlák Tomáš 1245578  T. Kľačany – HNS , sotenie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, DS: 2 SSN od 28.08.2023, DP 49-2a,
U – 20 Marguš Roman 1079923 Košťany – tréner, DK na základe správy DZ dňom 27.08.2023  menovanému  pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v podaní cez ISSF do 04.09.2023 na DK TFZ k svojmu HNS (vyhrážanie sa rozhodcom) po predčasnom ukončení MFS Belá-Dulice „B“ –  Košťany, DP 48-1c,
U – 21 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.09.2023 zo stretnutia Belá–Dulice „B“- Košťany:
Kepeš Marek – R – 15:30 hod.
Gábor Juraj – AR2 – 15:30 hod.
Tomčany Stanislav – DZ – 15:30 hod.
Letrik Andrej 1238949, hráč – 16:00 hod.
Martinček Ladislav 1221685, kapitán – 16:00 hod.
Účasť predvolaných na zasadnutie  DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 22 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ IDOP Lipovec pre porušenie RS TFZ 2023/ 2024 čl. XXII bod 10e) (zavinenie predčasného skončenia MFS 1x), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €, DP 64-1a,
U – 23 Mužila Ján 1444310 Lipovec – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje a mení zvyšok DS uvedenej pod U – 11 na 1 SSP a určuje termín do 31.12.2023.
U – 24 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Družstevník Slovany, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 )povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-4,
U – 25 Na základe podnetu ŠTK TFZ: FK Krpeľany, Sklené a Valča za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokarhanie, DP 11,
U – 26 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje MFK Tepličan Turč. Teplice na úhradu MZF a určuje nový termín do 05.09.2023 pod následkom udelenia DS, DP 64-4,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neospravedlnenú neúčasť (absenciu) z MFS U19 Belá – Dražkovce, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 20 €.R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 26.-27.08.2023:
Gregor -0,2 (chýbajú zranení hráči).

3. Nový R Samuel Svrček vykonal testy pre začínajúcich rozhodcov – vyhovel. KR navrhuje zaradiť nominovaného na nominačnú listinu R TFZ. Kontakty: samuelsvrcek@gmail.com, tel. č.: 0915 188 965.

4. Vykonaný pohovor s novým záujemcom o rozhodovanie: René Štrkáč – pozvaný na preskúšanie (písomné testy) dňa 05.09.2023 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

5. KR TFZ sa zaoberala sťažnosťou TJ Turčan Košťany na výkon rozhodcov v stretnutí I. QUICK triedy Belá-Dulice „B“ – Košťany:
– námietka č. 1: gól hostí – neopodstatnená, FK uhr. 40 € v MZF.
– námietka č. 2: nepreukázateľná
– námietka č. 3: na základe vzhliadnutia videozáznamu a popisu DZ, KR vyhodnotila postup R ako správny
– námietka č. 4: udelenie ČK hráčovi hostí – správny postup R, vzhľadom k preukázateľnému soteniu do rozhodcu, okolnosti z 89 min. odstupuje na doriešenie na DK.

6. KR TFZ predvoláva na zasadnutie dňa 05.09.2023 o 16.00 hod. R Marek Kepeš z MFS I. QUICK triedy Belá-Dulice „B“ – Košťany.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ