Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2023/2024 – 14. 09. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 18.09.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Najbližšie zasadnutie odborných komisií (DK, ŠTK, KR) sa uskutoční výnimočne v stredu 20.09.2023 na sekretariáte TFZ.

3. Na základe informácii od SFZ, ktoré boli zaslané aj prostredníctvom helpdesk ISSF upozorňujeme fyzické osoby (hráčov, rozhodcov, trénerov atď.), ktoré si samé generovali členský poplatok SFZ prostredníctvom vygenerovania faktúry, vrátane predošlých období, aby si skontrolovali v ISSF či majú uhradené všetky položky. Informácie o uhradených/neuhradených faktúrach nájdete v menu v menu „Moje členské poplatky“ vľavo hore po prihlásení sa do osobného konta ISSF. V prípade neuhradených faktúr bude týmto osobám pozastavené členstvo v SFZ. Pokiaľ sa osoba dostane do stavu, že ma pozastavené členstvo, nebude môcť vykonávať žiadne úkony v ISSF, a ani nebude možná účasť osoby na zápasoch do uhradenia pohľadávky.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-12 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „b“, (nenastúpenie družstva na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy, 3 kolo TJ Dynamo Krpeľany – TJ Agrokomplex Sklené a v zmysle čl. 10., bod 2., SP s výsledkom 3:0 a priznávame 3 body TJ Dynamo Krpeľany. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-S-13 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 3. kole futbalový klub  II. VITAR triedy – Valča (tréner).

ŠTK-S-14 Z MFS II. VITAR triedy, 3 kolo MFK Tepličan Turčianske Teplice – OFK Slovenské Pravno, predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 20.09.2023 (streda) o 16.00 hod. HR Samuel Parenička. AR1 Milan Bukový a VD MFK Tepličan Michal Bartoš.

ŠTK-S-15 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy 7. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Slovany dňa 24.09.2023 (nedeľa) o 15.00 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-18 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 4. kolo TJ Tatran Turany – FC Tatran Kláštor p. Znievom v inom termíne, avšak s odohraním najneskôr do 5.10.2023 (07.10.2023 začína playoff podľa umiestnenia, zápasy zákl. časti musia byť odohrané). Náhradný dátum konania MFS žiadame dohodnúť a oznámiť na ŠTK / sekretariát TFZ do 19.09.2023.

ŠTK-M-19 ŠTK TFZ pozýva na zasadnutie ŠTK dňa 20.09.2023 o 15.45 hod. (streda) štatutárneho zástupcu TJ Družstevník Blatnica, resp. zodpovedného vedúceho družstva žiakov U15.

ŠTK-M-20 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15 4. kolo TJ Turčan Košťany – TJ Dynamo Príbovce dňa 18.09.2023 (pondelok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 09. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 43 Súkeník Jaroslav 1047457 Turany – na základe odborného stanoviska KR TFZ a vzhliadnutia videozáznamu DK ruší účinky ČK, DP 78-4a,
U – 44 Tatran Turany – na základe odborného stanoviska KR TFZ za nedostatočné natočenie videozáznamu zo stretnutia Turany – Trebostovo, podľa čl. XVIII bod 15/d RS TFZ 2023/2024, z videozáznamu nie je možné posúdiť podnet Tatran Turany, DK ukladá pokutu 50 €, DP 64-4,
U – 45 Ďurdík Roman 1224989 H. Štubňa – HNS voči DO, DS: 2 SSN od 11.09.2023, DP 48-2b,
U – 46 Hvizdák Andrej 1275702 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 11.09.2023, DP 37-3,
U – 47 Na základe podnetu ŠTK TFZ, ŠK Sklené, pre porušenie RS 2023/2024 čl. XXII bod  10 e) (nenastúpenie na MFS Krpeľany-Sklené, 1x), DK ukladá pokutu 100 €, DP 59, DP 64-1b,
U – 48 Suchý Ľubomír 1302832 Turany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-31 na 1 SSP a určuje termín do 31.03.2024, DP 41-1,2,
U – 49 Kosturský Štefan ml. – R, DK dňom 12.09.2023 pozastavuje menovanému výkon funkcie a odstupuje menovaného na doriešenie KR pre pochybenie DO, s návrhom na udelenie DS,
U – 50 Tomčány Stanislav – DZ, DK dňom 12.09.2023 pozastavuje menovanému výkon funkcie a odstupuje menovaného na doriešenie KR pre pochybenie DO, s návrhom na udelenie DS,
U – 51 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Valča, za opakované nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII, bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukláda pokutu 20 €, DP 64-4
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Stanovisko KR k MFS I. QUICK triedy Turany – Trebostovo hraného dňa 03.09.2023 na základe vzhliadnutého videozáznamu:
– ktorý nespĺňa náležitosti v zmysle RS TFZ čl. XVIII, bod 15, odstupujeme Tatran Turany na riešenie DK.
– na základe vzhliadnutého videozáznamu, udelenie ČK za sotenie hrajúcemu trénerovi Jaroslavovi Súkeníkovi nie je možné posúdiť z dôvodu zlého snímania videokamerou.

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Matlák Ján – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. R Štrkáč René absolvoval testy pre nových R – vyhovel.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ