Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2023/2024 – 18. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: fz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2023, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 v termíne od 22.01.2024 do 26.01.2024.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

3. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. Upozorňujeme, že v zmysle novelizácie RaPP-u je možné podať žiadosť o prestup amatéra aj v prestupovom termíne prestupu s obmedzením, avšak vyžaduje sa súhlas materského klubu.

4. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 17 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy
Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-32 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 20. kolo TJ Turčianske Kľačany – TJ Družstevník Dubové dňa 05.05.2024 (nedeľa) o 16.30 hod. (zmena termínu).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (3 bloky) a Dolnom Kubíne (3 bloky) v termíne od 28. februára do 13. mája 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 31.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/28-02-2024-06-05-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-ruzomberok-dolny-kubin.pdf

2. TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ plánuje v prvom polroku 2024 zorganizovať v rámci kontinuálneho vzdelávania 3 semináre pre trénerov UEFA B a UEFA C / GR C licencie – Bobrovec (február), Zvolen (apríl), Čadca (máj).

3. Pre splnenie podmienok „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ a samotné online prednášky na https://vzdelavanie.digital/vsetky-kurzy/.
Od 01.08.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Taktiež informácie k tomuto semináru sú na webovom sídle SFZ (https://futbalsfz.sk/treneri/kontinu%C3%A1lne-vzdelavanie/sfz-grassroots-leader/).

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ