Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2022/2023 – 22. 06. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2023/2024, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 29.06.2023 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 10. júla 2023 (pondelok ) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ.

3. Dňa 06.06.2023 Výkonný výbor SFZ schválil novelizácie Súťažného poriadku, Registračného a prestupového poriadku a Disciplinárneho poriadku. Všetky novelizované poriadky sú k dispozícii na webovom sídle TFZ a odporúčame sa s nimi oboznámiť.

4. Dňa 25.06.2023 (nedeľa) so začiatkom o 9.00 hod. sa uskutoční v Diviakoch 26. ročník žiackeho turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného. Turnaja sa zúčastnia: Diviaky, Vrútky, Fomat Martin, Sučany, Košťany a Dražkovce.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-49 ŠTK prerokovala podanie – protest TJ Družstevník Dražkovce voči priebehu MFS 26. kola I. QUICK triedy TJ Turčan Košťany – TJ Družstevník Dražkovce – situáciu v 68. minúte. Podanie nespadá do kompetencie ŠTK. Postupujeme na riešenie KR TFZ.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu zasadnutia EK TFZ dňa 20.06.2023, neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac máj 2023 od  TJ Dynamo Krpeľany a FK Valča. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom dospelých TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy – FK Trebostovo, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2023 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Trebostove. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Stanislav Ruman (tel.č.: 0905 303 712), Mário Rapan, vedúci mužstva – Jozef Bučko, manažér družstva – Pavol Šuhaj.
Nominovaní hráči do výberu (doplnená nominácia po ospravedlnení niektorých hráčov a mimo hráčov Trebostova):
Daniel Čiljak, Kenneth Musonda, Lukáš Ruman, Martin Margetín, Jakub Černák (všetci Dražkovce), Marián Sumka, Matúš Tóth, Michal Bízik, Andrej Velits (všetci Príbovce), Martin Krška (Slovany), Dominik Gallo (Ďanová), Lukáš Schnieder, Andrej Jašek, Adrián Janeček (všetci Vrútky), Branislav Plešo (Mošovce), Tomáš Nosák, Martin Ličko (obaja Košťany), Michal Pretzelmayer, Mário Jančo (obaja Kláštor p. Znievom), Filip Babčaník (T. Kľačany).

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen a Žiar nad Hronom organizuje v termíne 23.08. – 30.10.2023 školenie UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 20.07.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230609.1686294582/UEFA%20C%202023%20ZVZH%20-%20info.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 20. 06. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 260 Páleš Miroslav 1218519 Dubové, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 18.06.2023, DP 37-3,
U – 261 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 18.06.2023, DP 37-5:
Babčaník Filip 1271304 T. Kľačany
Jurkov Tomáš 1228652 Lipovec
U – 262 V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2022/2023 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2023) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
U – 263 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo  Krpeľany  a FK Valča na úhradu MZF za mesiac máj 2023, ktorej splatnosť bola 14.06.2023 a zároveň určuje nový termín úhrady do 26.06.2023 pod následkom udelenia DS, DP 54-1.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 17.06.2023:
Maretta -0,2 (chýbajú zranení hráči).

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Riško Rastislav – 5 €, Parenička Samuel – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

3. KR TFZ sa zaoberala podaním na komisiu od TJ Družstevník Dražkovce k MFS I. QUICK triedy Košťany – Dražkovce a oznamuje, že námietka je opodstatnená. Zo strany KR TFZ bol prevedený pohovor s rozhodcom. Chybu rozhodcu zohľadnil v hodnotení stretnutia delegát zápasu.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ