Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2023/2024 – 16. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2024. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2023 (pondelok) do 12.00 h. Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning s prihliadnutím na voľné kapacity HP, bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.

2. Informujeme, že do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie „ostaršení“ hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

3. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.11.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

4. Dňa 16.11.2023 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to v termíne 06.12.2023. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu.

5. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023.

6. Ospravedlňujeme sa za chybne uvedené prijaté prihlášky do Zimného pohára TFZ v kategórii dospelých. Evidujeme prihlášky od FK – Dražkovce, Ďanová, H. Štubňa, Košťany, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, T. Kľačany, Valča.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 11. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 115
Pavlík Marek 1283822 Kláštor – DK na základe správy ZoS a správy DZ dňom 10.11.2023 pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.
U – 116 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 13.11.2023, DP 37-5:
Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová
U – 117 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.11.2023 zo stretnutia Ďanová – Kláštor o 16.00 hod.:
Pavlík Marek 1283822 Kláštor, hráč
Lukáč Mário 1241609 Ďanová, hráč
Gábor Juraj 260982 R
Parenička Samuel 1312694  AR 2
Vojvoda Anton 1018651 DZ
U – 118 DK žiada TJ Družstevník Ďanová o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Ďanová – Kláštor hraného dňa 09.11.2023 do 21.11.2023 do 12.00 hod.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ prerokovala námietku od FC Tatran Kláštor pod Znievom zo stretnutia I. QUICK triedy Ďanová – Kláštor hraného 09.11.2023. KR sa stotožňuje s rozhodnutím R a DZ (popisom priestupku). Nakoľko je námietka toho času nepreukázateľná, KR požaduje predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia v termíne do 21.11.2023 do 12.00 h.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ