Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2023/2024 – 23. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– informácie k Zimnému poháru TFZ a k Zimnej lige mládeže,
– informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 19. januára 2024 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
Schválil:
– návrh rozpočtu TFZ na rok 2024 a odporúča delegátom konferencie TFZ ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ.
– výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách spoločne aj so žiadosťou. Termín na predkladanie žiadostí je do 03.12.2023. Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webe TFZ.

2. Oznamujeme FK, že mesačná zberná faktúra za mesiac november 2023 bola vygenerovaná v ISSF ku dňu 22.11.2023 z dôvodu včasného uzavretia účtovného roka a možnosti prípadných vyúčtovaní voči obciam. Splatnosť faktúry z pohľadu posudzovania „neplatičov“ ostáva zachovaná, tzn. že TFZ bude akceptovať úhrady faktúr do 15.12.2023 ako faktúry uhradené v lehote splatnosti.

3. Upozorňujeme hlavne FK Trebostovo, Slovany, Sklabiňa, Dubové, Háj a Valča na možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023.

4. Dňa 16.11.2023 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to v termíne 06.12.2023. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-31 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí I. QUICK triedy dosiahnuté na HP vrátane kontumácií.

ŠTK-S-32 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí II. VITAR triedy dosiahnuté na HP vrátane kontumácií.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-37 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí dorastu U19 – Romantics.sk dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-38 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí starších žiakov U15 dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-39 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí mladších žiakov U13 dosiahnuté na HP.

ŠTK-M-40 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí staršej prípravky U11 sk. „A“ a sk. „B“ dosiahnuté na HP.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 11. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 119 Pavlík Marek 1283822 Kláštor – DK na základe ZoS, správy DZ, vlastných zistení a výpovedí predvolaných osôb na zasadnutí DK, za telesné napadnutie súpera na hracej ploche, DS: 4 SSN od 10.11.2023, DP 49-2b,
U – 120 Parenička Samuel 1312694 – R, za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK v zmysle U-117, DK ukladá pokutu 30 €, uhradiť na účet TFZ, DP 64-1b, 74-2,
U – 121 TJ Družstevník Ďanová – DK na základe KR, za porušenie RS TFZ 2023/2024 čl. XXII bod 14 (nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia Ďanová – Kláštor) ukladá uhradiť poplatok 200 €, DP 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ