Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2022/2023 – 20. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2023 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U15 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 06.11.2022 a to záväznou prihláškou na zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2022 (štartovné – 0 €, prenájom HP – 0 €, šatňa – 30 €, náklady rozdelené medzi oboch súperov: DO – R 20 €, AR 15 €, svetelná skóre tabuľa – 2,50 €, osvetlenie – v závislosti od času konania zápasu a doby svietenia – do 80 €). Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy). Na základe prejaveného záujmu by sa potom uskutočnilo spoločné stretnutie, na ktorom by boli upresnené presné miesta konania zimnej ligy mládeže a taktiež presné pravidlá.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-29 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „g“, (pokles počtu hráčov družstva pod sedem), kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 11. kolo ATTACK Vrútky – TJ Žiara Horná Štubňa, priznávame 3 body ATTACK Vrútky a výsledok 11:0 dosiahnutý na HP v zmysle čl. 11., bod 3., SP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

ŠTK-S-30 V zmysle ustanovení Súťažného poriadku futbalu čl. 82, bod 1., písm.  „b“, (nenastúpenie mužstva na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy, 9. kolo MFK Tepličan Turčianske Teplice – OFK Slovenské Pravno 3:0 a priznávame 3 body MFK Tepličan Turčianske Teplice. Prípad postupujeme na disciplinárne riešenie.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-36 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 1. kolo TJ Družstevník Ďanová – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 30.10.2022 (nedeľa) o 11.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-37 Na základe ISSF podania a Zápisu o stretnutí MFS Prípravky U11, sk. „A“, 7. kolo TJ Slovan Bystrička – TJ Turčianske Kľačany, pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 25.10.2022 o 15.15 hod.: Dušan STRIŠKO (VD Bystrička), Radovan LAMOŠ (VD Kľačany).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od MFK Tepličan pre neodohrané MFS II. VITAR triedy, 9. kolo MFK Tepličan – OFK Slovenské Pravno (OFK Slovenské Pravno nepricestoval na MFS), priznáva EK TFZ MFK Tepličan podľa RS TFZ čl. XX, bod 2b) celkovú sumu vo výške 89 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF OFK Slovenské Pravno.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 10. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 127 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa – HNS, fyzické napadnutie DO podľa čl. 50-1e, DS: 7 MN od 10.10.2022 do 10.05.2023, DK ruší ochranné opatrenie uvedené pod U-113, DP 50-2e,
U – 128 Tomčany Stanislav 1313356 DZ, DK na základe výpovedí pozvaných osôb a vlastných zistení konštatuje, že došlo k závažnému administratívnemu pochybeniu delegovaných osôb, čo malo za následok hrubé porušenie povinností DO uvedených v DP čl. 63–1a,b, DS: 8 SSN od 10.10.2022. DK ruší ochranné opatrenie uvedené pod U-114, DP 63-2b,
U – 129 Šavol Jozef 1057895 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.10.2022, DP 37-3,
U – 130 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 17.10.2022, DP 37-5:
Švábik Ivan 1222554 Ďanová
U – 131 Mičko Adam 1364714 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 17.10.2022, DP 37-3,
U – 132  Fobel Sebastián 1447346 Belá – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS uvedenú pod U-74 a U-75 na podmienečnú. DK konštatuje, že hráčovi udelené DS už uplynuli.
U – 133 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Žiara H. Štubňa, v zmysle RS TFZ čl. XXV bod 32 písm. b) (zavinenie predčasného ukončenia MFS dospelých 1 krát), DK ukladá uhradiť poplatok 50 €, DP 64-4,
U – 134 Na základe podnetu ŠTK TFZ, OFK Sl. Pravno, v zmysle ustanovenia Súťažného poriadku čl. 82 bod 1 písm. b) a čl. XXII bod 10 písm. e) RS TFZ (nenastúpenie družstva na MFS dospelých v stretnutí T. Teplice – Sl. Pravno 1 krát), DK ukladá uhradiť poplatok 100 €, DP 59,
U – 135 Gaurík Marián 1264932 Dubové – DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS uvedenú pod U-117 na podmienečnú. DK tejto žiadosti vyhovuje a mení pôvodnú DS na podmienečnú do 30.04.2023, DP 41-1,
U – 136 TJ Žiara H. Štubňa, dospelí za HNS – fyzické napadnutie DO hráčom po stretnutí podľa čl. 50-1e DP, DK udeľuje pokutu 100 €, DP 50-6,
U – 137 Laššuth Dominik 1280892 – rozhodca, za porušenie povinností v stretnutí  Ďanová – H. Štubňa, DK ukladá podľa čl. 10-1 DP pokarhanie, uhr. 10 € na účet TFZ.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 15.-16.10.2022 :
Obžut – 0,2 (nevyplnená kolónka zranení hráči)
Mišťúrik – 0,4 (konfrontácia hráčov + chýbajú najlepší hráči)

2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia „A“sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu – vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť „Prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o zdravotnom stave“ a „kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ