Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2022/2023 – 13. 10. 2022 
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Upozorňujeme FK a členov usporiadateľských služieb, že na MFS na základe rozhodnutia klubov a konferencie TFZ, usporiadateľská služba zabezpečuje zákaz vstupu divákov za LN (striedačky) a vo vzdialenosti 5 metrov po ich obidvoch stranách. Počas MFS môžu byť na LN len osoby uvedené v zápise o stretnutí!!

Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-28 Pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 18.10.2022 (utorok) o 15.00 hod. štatutárneho zástupcu TJ Družstevník Ďanová Ing. Jána Kapustu.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-35 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 9. kolo FO Tatran Sučany – Tatran Turany dňa 19.10.2022 (streda) o 16.00 hod. (zmena dátumu a času).

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac september 2022 od OFK Slovenské Pravno, TJ Dynamo Krpeľany, TJ Družstevník Blatnica. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 10. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 113 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa – DK pokračuje v šetrení a zároveň určuje menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti od 10.10.2022, DP 43-2a,
U – 114 Tomčany Stanislav 1313356 DZ, DK na základe výpovedí pozvaných osôb a vlastných zistení začína voči menovanému disciplinárne konanie a zároveň určuje menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu akejkoľvek funkcie od 10.10.2022. Zároveň opätovne predvoláva menovaného na zasadnutie dňa 18.10.2022 o 15.30 hod. Účasť nutná pod následkom uloženia poriadkovej pokuty, DP 43-2a, 75-1,2,
U – 115 Laššuth Dominik 1280892 R, DK predvoláva menovaného na zasadnutie dňa 18.10.2022 o 15.30 hod. Účasť nutná pod následkom uloženia poriadkovej pokuty, DP 75-1,2,
U – 116 Bartoš Jonatán 1389946 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.10.2022                                                                                      DP 37-3,
U – 117 Gaurík Marián 1264932 Dubové, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 10.10.2022, DP 48-2b,
U – 118 Cabada Miroslav 1149312 Kláštor, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.10.2022, DP 37-3,
U – 119 Figura Adam 1274599 Trebostovo, HNS – narušenie riadneho priebehu hry (držanie súpera rukou a následné podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti), DS: 1 SSN od 10.10.2022, DP 45-2,
U – 120 Móric Marián 1116737 Ďanová, HNS – zmarenie dosiahnutia gólu súperovi hrou rukou, DS: 1 SSN od 10.10.2022, DP 45-2,
U – 121 FK Ďanová – na základe návrhu KR TFZ za nedostatočné natočenie videozáznamu zo stretnutia Ďanová – H. Štubňa podľa čl. XVIII bod 14/b, c, d, RS TFZ 2022-2023. Z videozáznamu nie je možné posúdiť podnet FK H. Štubňa. DK ukladá pokutu 150 € pre opakované porušenie predpisu podľa čl. 64-1b DP, DP 64-4,
U – 122 Wehle Roman – rozhodca, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 123 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 10.10.2022:
Pavol Kubík 1249034 Košťany
U – 124 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Dynamo Krpeľany na úhradu MZF za mesiac september 2022, ktorej splatnosť bola 11.10.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.10.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 125 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac september 2022, ktorej splatnosť bola 11.10.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.10.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 126  Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Blatnica na úhradu MZF za mesiac september 2022, ktorej splatnosť bola 11.10.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 17.10.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekára rozhodcu Kepeš Marek, ktorý sa ospravedlnil z MFS II. VITAR triedy Sl. Pravno – Sklené (09.10.2022).

2. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Laššuth Dominik – 15 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ