Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2022/2023 – 27. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2023 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U15 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu.

– Z toho dôvodu žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 06.11.2022 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP pre kat. dospelých (účastníci I. a II. triedy) by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2022 (štartovné – 0 €, prenájom HP – 0 €, šatňa – 30 €; náklady, ktoré budú rozdelené medzi oboch súperov: DO – R 20 €, AR 15 €, svetelná skóre tabuľa – 2,50 €, osvetlenie – v závislosti od času konania zápasu a doby svietenia – do 80 €). Víťaz pohára získa od spoločnosti Sportika nákupnú poukážku.

– Taktiež v termíne do 06.11.2022 žiadame o spätnú väzbu v prípade záujmu zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy). Na základe prejaveného záujmu by sa potom uskutočnilo spoločné stretnutie, na ktorom by boli upresnené presné miesta konania zimnej ligy mládeže a taktiež presné pravidlá.

2. TFZ obdržal ponuku na predaj vstupeniek na prípravný zápas Slovensko – Čile, ktorý sa uskutoční dňa 20.11.2022 o 14.00 hod. na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Vstupenky je možné objednať v 2 kategóriách:
1. kategória: pozdĺžne tribúny – 12 €/ks
2. kategória: oblúky a tribúny za bránou – 8 €/ks
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretára TFZ v termíne do 31.10.2022 do 11.00 hod. e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí tak ako budú doručené.

3. Dňa 21.10.2022 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2022. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2022 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2022“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2022.

4. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 07.11.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-38 Na základe vypočutia obidvoch strán MFS staršej prípravky U11 sk. „A“, 7. kola Bystrička – T. Kľačany, ŠTK po vzájomnej dohode súhlasí s odohraním uvedeného MFS dňa 29.10.2022 (sobota) o 10.00 hod. na HP Bystrička za účasti delegovaného HR.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania 2 semináre pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 17. novembra 2022 od 08.30 h. (SEMINÁR 1) a od 14.30 h. (SEMINÁR 2) v DOME FUTBALU SsFZ, Partizánska cesta 93, v Banskej Bystrici. Maximálny počet účastníkov jedného seminára je 40. Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na web stránke SsFZ – www.ssfz.sk / úvodná stránka / aktuality. Účastnícky poplatok je 10 € a prihlášky je možné zasielať do 10.11.2022.

2. TMK SsFZ v spolupráci s MŠK Žilina plánuje zorganizovať seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v utorok 29. novembra 2022 od 15.00 h. Bližšie informácie o programe a spôsobe prihlasovania budú zverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 10. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 138 Gábor Jozef 1377319 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 24.10.2022, DP 37-3,
U – 139 Gábor Jozef 1377319 Kláštor, HNS voči DO po stretnutí mimo HP, DS: 3 SSN po vykonaný DS uvedenej pod U-138, DP 48-2b,
U – 140 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 24.10.2022, DP 37-5:
Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová
U – 141 Lukášik Ľubomír 1032570 Trebostovo – DK na základe správy DZ začína voči menovanému disciplinárne konanie za HNS v stretnutí Ďanová – Trebostovo a žiada menovaného o písomné vyjadrenie podaním cez ISSF k HNS, ktorého sa dopustil v uvedenom stretnutí. DK ukladá menovanému dňom 24.10.2022 predbežné ochranné opatrenie zákaz výkonu športu, športovej činnosti ako aj akejkoľvek funkcie v stretnutiach FK Trebostovo do vyriešenia previnenia, DP 43-2a,
U – 142  Maruna Roman 1238436 Sklené – DK menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia.
U – 143 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac september 2022, ktorej splatnosť bola 11.10.2022. DK ukladá pre porušenie čl. XXIII bod 7 RS 2022/2023 pokutu 20 € a zároveň určuje nový termín úhrady do 31.10.2022 pod následkom udelenia DS, DP 54-1,
U – 144 Višňovec Vladimír 1107216 – rozhodca, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 02.11.2022 o 16.00 hod. Účasť nutná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Vykonaný pohovor z novým záujemcom o rozhodovanie – Miroslav Dominik Daubner.

2. KR TFZ prijala podnet – sťažnosť na výkon R v zápase I. QUICK triedy Ďanová – Trebostovo. Sťažnosť je neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti v zmysle SP čl. 86 bod. 1 a RS TFZ čl. XXVII, uhradiť poplatok 40 € v MZF.

3. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia „A“sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu – vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.
Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť „Prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o zdravotnom stave“ a „kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ