Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2021/2022 – 21. 10. 2021
Konferencia TFZ:
Dňa 20.10.2021 sa v obci Bystrička uskutočnila volebná konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, kde sa zúčastnilo 70 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o činnosti TFZ vo funkčnom období 2017 – 2021, správu volebnej komisie.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú a návrhovú komisiu, výsledky volieb: prezident TFZ – Roman Horák, predseda Revíznej komisie TFZ – Pavol Fabian, predseda Odvolacej komisie TFZ – Ing. Boris Burger, predseda Disciplinárnej komisie TFZ – Pavol Baják, podpredseda VV TFZ – Ing. Jaroslav Bágel, členovia VV – predseda ŠTK TFZ – Mgr. Daniel Borcovan, podpredseda ŠTK pre operatívnu činnosť TFZ – Ján Rusnák, predseda KR TFZ – Ing. Peter Šmid, predseda EK TFZ – Jozef Bučko, členovia Revíznej komisie TFZ – Ivan Tilesch, Ján Štrbák,
Potvrdila: zloženie volebnej komisie TFZ v zložení Ing. Milan Hanzel – predseda, Miroslav Bernát a Ján Šarlina – členovia
Poverila: Výkonný výbor TFZ ďalej sa zaoberať podaním kandidátok na funkcie do orgánov SsFZ.
Uložila: informovať futbalovú verejnosť, SsFZ a SFZ o výsledkoch volieb.
Konferencie sa nezúčastnili FK: Ďanová, Háj, Horná Štubňa, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianska Štiavnička, Turčianske Teplice, Valča

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, najmä dorastenecké družstvá, ktoré majú plánované dohrávky stretnutí v dňoch 30.10.-31.10.2021, že od 25.10.2021 sa okres Martin nachádza v 2. stupni varovania (bordová farba) a okres Turčianske Teplice v 1. stupni varovania (červená farba). Podmienky za ktorý sa môžu uskutočniť stretnutia sú spísané v usmernení SFZ, ktoré je zverejnené na nasledujúcom odkaze: https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/

2. Pripomíname, že dňa 26.10.2021 (utorok) sa koná kurz prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS v čase 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch SČK Martin (Moyzesova 1) pre prihlásených záujemcov z FK Blatnica, H. Štubňa, Žabokreky a T. Kľačany.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-18 Na základe trvajúcej covidovej situácie v mužstve OFK Slovenské Pravno, súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy 12. kolo Sl. Pravno – Sklené v jarnej časti do 24.04.2022. Dohodnutý termín žiadame oznámiť ŠTK do 26.10.2021 (utorok).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-42 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s výmenou poradia MFS dorastu –  U19 – Romantics.sk 5. kolo Dražkovce – Diviaky dňa 23.10.2021 o 14.00 hod a 10. kolo Diviaky – Dražkovce dňa 24.10.2021 o 10.00 hod.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Maretta Tomáš – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. KR upozorňuje R na včasný príchod na MFS a zároveň na dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19.

3.  KR žiada všetkých R aby si naštudovali  SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze: https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/. Žiadame o jeho dôkladné preštudovanie a dodržiavanie, nakoľko kluby môžu požadovať príslušné doklady pred vstupom do areálu štadióna a môže sa stať, že bez nich Vás do neho nevpustia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ