Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2021/2022 – 07. 10. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Žiadame FK, aby nahlásili delegátov na konferenciu za svoj klub do 18.10.2021 e-mailom na tfz@tfz.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónny kontakt a presnú e-mailovú adresu (z dôvodu evidencie účastníkov v zmysle vyhlášky ÚVZ SR).

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2021 je do 12.10.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-15 Na základe podnetu KR TFZ vo veci vyhodnotenia videozáznamu z MFS I. QUICK triedy, 9. kolo Horná Štubňa – Dubové, pozývame na zasadnutie ŠTK dňa 12.10.2021 o 15.00 hod. zástupcu TJ Žiara Horná Štubňa Petra Tomahogha.

ŠTK-S-16 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR triedy, 12. kolo, FK Valča – TJ Družba Malý Čepčín dňa 16.10.2021 (sobota) o 14.00 hod.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-34 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 7. kolo, ŠK Dynamo Diviaky – TJ Turčan Košťany dňa 11.10.2021 (pondelok) o 16.15 hod.

ŠTK-M-35 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 6. kolo, TJ Turčan Košťany – FO Tatran Sučany dňa 14.10.2021 (štvrtok) o 16.00 hod.

ŠTK-M-36 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 6. kolo, ŠK Dynamo Diviaky – TJ Dynamo Príbovce dňa 30.10.2021 (sobota) o 11.00 hod.

ŠTK-M-37 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 9. kolo, ŠK Dynamo Diviaky – FO Tatran Sučany dňa 12.10.2021 (utorok) o 16.00 hod.

ŠTK-M-38 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 7. kolo, TJ Dynamo Príbovce – TJ Turčan Košťany dňa 20.10.2021 (streda) o 16.00 hod.

ŠTK-M-39 Na základe ISSF podania od FO Tatran Sučany z dôvodu karantény celého družstva žiakov odkladáme MFS žiakov U15, 9. kolo FO Tatran Sučany – TJ Turčan Košťany. Žiadame predložiť obojstrannú dohodu s novým termínom odohrania v termíne do 11.10.2021 (pondelok).

ŠTK-M-40 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 8. kolo, TJ Turčan Košťany – TJ Družstevník Dražkovce dňa 31.10.2021 (nedeľa) o 14.00 hod.

Trénersko-metodická komisia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK TFZ organizuje školenie trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60 hod. v Martine v termíne od 8. novembra 2021 do 31. januára 2022. Prihlášky je možné podávať do 10.10.2021. Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle TFZ. V súlade s rozhodnutím VV TFZ, Turčiansky futbalový zväz preplatí 50 % nákladov na školenie záujemcovi z klubov TFZ. Z toho dôvodu je potrebné okrem prihlásenia sa na seminár prostredníctvom elektronickej prihlášky, informovať aj sekretariát TFZ.

2. Informujeme, že 29. novembra 2021 sa uskutoční seminár pre trénerov UEFA B / UEFA GR C v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v Úradnej správe TFZ, SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára. Seminár slúži na predlženie platnosti licencie trénera.
Uvedené školenie ako aj seminár dávame do pozornosti všetkým FK v pôsobnosti TFZ, nakoľko stretnutia môže v zmysle SP a RS TFZ viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 10. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 75 Vereš Peter 1156245 Dubové, DK na základe ZoS, SD a vlastných zistení, za HNS voči DO podľa čl. 48-1c, DS: 7 SSN od 27.09.2021, DP 48-2b,
U – 76 Ludrovský  Michal 1261862 T. Kľačany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 04.10.2021, DP 37-3,
U – 77 Šibík Štefan 1173486 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 04.10.2021, DP 37-3,
U – 78 Cicko Ladislav 1150814 Košťany, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 04.10.2021, DP 48-2a,
U – 79 Prjevara Róbert 1172270 Vrútky, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 04.10.2021, DP 37-3,
U – 80 Marko Stanislav 1331714 Sl. Pravno, vylúčený za napadnutie súpera v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 04.10.2021, DP 49-2a,
U – 81 Matuščin Martin 1281020 Háj, vylúčený za napadnutie súpera v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 04.10.2021, DP 49-2a,
U – 82 Barčiak Tadeáš 1253946 Háj, vylúčený za udretie súpera rukou do hlavy v prerušenej hre, DS: 3 SSN od 04.10.2021, DP 49-2b,
U – 83 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 04.10.2021:
Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid)
1. KR TFZ na základe vzhliadnutého videozáznamu z MFS I. QUICK triedy, 9. kolo Horná Štubňa – Dubové konštatuje, že okolnosti uvádzané v zápise o stretnutí sú nepreukázateľné z hľadiska snímania a nedostatočné vyhotovenie videozáznamu odstupuje na riešenie ŠTK.

2. KR TFZ na základe podania sťažnosti TJ Žiara Horná Štubňa z MFS I. QUICK triedy, 10. kolo Mošovce – Horná Štubňa, žiada ŠK Drienok Mošovce o doručenie videozáznamu v termíne do 08.10.2021 (pozn.: videozáznam bol žiadaný e-mailom a doručený 06.10.2021).

3. Berieme na vedomie späťvzatie podania od Petra Tomahogha z TJ Žiara Horná Štubňa podané prostredníctvom ISSF.

4. KR upozorňuje R na včasný príchod na MFS a zároveň na dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19.

5. KR žiada všetkých R aby si naštudovali  SFZ – Usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze: https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/. Žiadame o jeho dôkladné preštudovanie a dodržiavanie, nakoľko kluby môžu požadovať príslušné doklady pred vstupom do areálu štadióna a môže sa stať, že bez nich Vás do neho nevpustia.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ