Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2021/2022 – 30. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):

1. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením je možné podávať 30.09.2021. Aby bola žiadosť o prestup s obmedzením spracovaný, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub, hráč, materský klub) vyjadriť k tejto žiadosti do 30.09.2021 do 23.59 hod.

2. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda ekonomickej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ za delegáta konferencie SsFZ, doručili písomne na sekretariát do 15.10.2021 do 16.00 hod.

3. Oznamujeme FK, že na uvedenom odkaze je k dispozícii usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže vydaného Slovenským futbalovým zväzom, v ktorom sú vysvetlené všetky platné opatrenia a odporúčame sa nimi riadiť:https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/. Pripomíname, že aj od 04.10.2021 bude rozdelenie okresov rovnaké ako tomu je počas týždňa 27.09.-03.10.2021

4. Oznamujeme FK, že TFZ v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje kurz prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS v dňoch 06.10.2021 (streda) a 26.10.2021 (utorok ) v čase 14.00 – 18.00 hod. v priestoroch SČK Martin (Moyzesova 1). Na kurz sa prihlásilo 11 účastníkov, ktorí sú rozdelení do spomínaných dní (06.10.- Sučany, T. Kľačany, Háj, Turany, 26.10. – Blatnica, H. Štubňa, Žabokreky) o čom boli informované FK prostredníctvom e-mailu dňa 24.09.2021. Po tomto termíne bude neuvádzanie prítomného zdravotníka v zápise o stretnutí v nominácii realizačného tímu riešené príslušnými komisiami ako neplnenie si povinností.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-14 Na základe ISSF podania klubového manažéra o nedostatku covid-testovaných hráčov a nevycestovaní na MFS, v zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. „b“ (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS II. VITAR triedy 9. kolo Turany – Háj 3:0 a priznávane 3 body TJ Tatran Turany. O ďalšom postupe a riešení rozhodne VV TFZ.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-30 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 7. kolo TJ Žiara Horná Štubňa – TJ Družstevník Ďanová, dňa 24.10.2021 (nedeľa) o 10.00 hod.

ŠTK-M-31 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS starších žiakov U15, 8. kolo FC Tatran Kláštor pod Znievom – TJ Žiara Horná Štubňa dňa 10.10.2021 (nedeľa) o 10.00 hod.

ŠTK-M-32 Na základe ISSF podania od TJ Turčan Košťany z dôvodu karantény niektorých hráčov odkladáme MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 7. kolo ŠK Dynamo Diviaky – TJ Turčan Košťany. Žiadame predložiť obojstrannú dohodu v termíne do 04.10.2021 (pondelok) s novým termínom odohrania spomínaného MFS. Zároveň, z dôvodu podnetov klubov, žiadame TJ Turčan Košťany v rovnakom termíne o predloženie dokladu o karanténe hráčov, ktorí sú v karanténe, resp. ktorá škola je zatvorená (a z toho plynúca karanténa).

ŠTK-M-33 Na základe podnetov od FK upozorňujeme vedúcich družstiev, aby aktualizovali nominácie hráčov pred stretnutiami najmä v kategóriách U09, U11 a U13 na základe reálnej prítomnosti hráčov na zápase.

Trénersko-metodická komisia:
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK TFZ organizuje školenie trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60 hod. v Martine v termíne od 8. novembra 2021 do 31. januára 2022. Bližšie informácie sú uverejnené na webovom sídle TFZ. V súlade s rozhodnutím VV TFZ, Turčiansky futbalový zväz preplatí 50 % nákladov na školenie záujemcovi z klubov TFZ. Z toho dôvodu je potrebné okrem prihlásenia sa na seminár prostredníctvom elektronickej prihlášky, informovať aj sekretariát TFZ.

2. Informujeme, že 29. novembra 2021 sa uskutoční seminár pre trénerov UEFA B / UEFA GR C v rozsahu 5 hodín, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v Úradnej správe TFZ, SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára. Seminár slúži na predlženie platnosti licencie trénera.
Uvedené školenie ako aj seminár dávame do pozornosti všetkým FK v pôsobnosti TFZ, nakoľko stretnutia môže v zmysle SP a RS TFZ viesť iba osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 09. 2021 (predseda Pavol Baják):
U – 70 Petrovič Michal 1211403 Mošovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 27.09.2021, DP 37-3,
U – 71 Hudec Michal 1179480 Košťany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 27.09.2021, DP 37-3,
U – 72 Vereš Peter 1156245 Dubové, DK dňom 27.09.2021 pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia,
U – 73 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 27.09.2021:
Ivanka  Branislav 1275841 Príbovce
U – 74 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 05.10.2021 o 16.00 hod. zo stretnutia Horná Štubňa – Dubové: Peter Vereš 11562445 Dubové, hráč; Tomáš Maretta, rozhodca
Účasť menovaných na zasadnutí DK je povinná pod následkom udelenia DS.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 25.-26.09.2021: Maretta -0,2 (zranení hráči), Paľovčík -0,2 (chýba HU).

2. V termíne od 01.10.-15.10.2021 bude predseda KR Ing. Peter Šmid mimo územia Slovenskej republiky. Ospravedlnenia rozhodcov a písomnú agendu pre komisiu rozhodcov bude prijímať tajomník KR TFZ Tibor Vojtek (0907 666 633).

3. Predvolaný R Marek Kepeš z dôvodu neúčasti na MFS – pri pohovore objasnenie okolností.

4. Na základe zápisu o stretnutí, KR TFZ žiada TJ Žiara Horná Štubňa o doručenie videozáznamu (postačuje úsek od 80 min. do konca zápasu) z MFS I. QUICK triedy Horná Štubňa – Dubové (konaný 25.09.2019) v termíne do 04.10.2021 (pondelok) na sekretariát TFZ. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ