Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2020/2021 – 06. 08. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 03.08.-14.08.2020 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u, prípadné papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2020/2021 (aktualizovaný ku dňu 04.08.2020) je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. Rozpis súťaží je k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete. Rozlosovanie súťaže dorastu U19 – Romantics.sk – TFZ bude k dispozícii v ISSF v najbližších dňoch. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Upozorňujeme usporiadajúce FK na dodržiavanie predpisov z oblasti ochrany zdravia hráčov, činovníkov vo futbale a povinností spojených so zabezpečením zdravotnej služby domácim klubom v mieste organizovania stretnutia (športového podujatia) v zmysle RS, SP a všeobecne platných záväzných predpisov.
Dôrazne upozorňujeme funkcionárov FK na dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z prípravy a zabezpečenia MFS všetkých kategórií, ako im to vyplýva z Rozpisu súťaží TFZ a Súťažného poriadku futbalu. Zistené nedostatky budú disciplinárne riešené.
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-01 Na základe povinnosti usporiadateľov zabezpečiť na každom MSF kvalifikovanú lekársku službu a ustanovení čl. XII., bod 6., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme na disciplinárne riešenie za nesplnenie uvedenej povinnosti FK Trebostovo (MFS Trebostovo – Turany).
ŠTK-S-02 V zmysle čl. XVIII., bod 8., Rozpisu súťaží TFZ  upozorňujeme funkcionárov TJ Družstevník Háj na povinnosť družstva hostí v MFS dospelých rešpektovať farbu dresov domáceho mužstva. Nedodržanie uvedených povinností a spôsobenie oneskoreného začiatku MFS Kláštor – Háj postupujeme na riešenie DK.
ŠTK-S-03 Upozorňujeme funkcionárov TJ IDOP Lipovec a ŠK Turčianska Štiavnička „B“ na porušenie povinnosti usporiadateľa MFS v zmysle čl. XVIII., bod 5., Rozpisu súťaží TFZ, pripraviť najneskôr 25 min. pred stanoveným UHČ súpisku družstva a spôsobenie oneskorených začiatkov MFS (Lipovec – Bystrička, Turč. Štiavnička „B“ – Malý Čepčín).
ŠTK-S-04 Upozorňujeme funkcionárov TJ Turčan Košťany na porušenie povinnosti usporiadateľa MFS v zmysle čl. XVIII., bod 7., Rozpisu súťaží TFZ, vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, funkčnú tlačiareň) na prácu v ISSF a predložiť rozhodcom 20 min. pred stanoveným UHČ vytlačený elektronický zápis. (MFS Košťany – Blatnica).
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-05 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu U19 TJ Družstevník Belá-Dulice zo súťaže dorastu U19 – Romantics.sk, doručené cez ISSF na TFZ dňa 04.08.2020.
ŠTK-M-06 Schvaľujeme Dohodu o vytvorení spoločného družstva U19 medzi TJ Turčan Košťany nad Turcom a TJ Družstevník Belá-Dulice v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk v súťažnom ročníku 2020/2021. Spoločné družstvo bude vystupovať pod názvom TJ Turčan Košťany.
ŠTK-M-07 Na základe zmien v súťaži dorastu U19 – Romantics.sk, rozhodla ŠTK o zmene hracieho systému. Súťaž odohrajú prihlásené družstvá štvorkolovo systémom DV / VD podľa rozlosovania s nasledovnými číslami: 1 – Slovenské Pravno, 2 – Vrútky-B, 3 – Mošovce, 4 – Dražkovce, 5 – Košťany, 6 – Kláštor.  Rozlosovanie je uverejnené na stránke TFZ a v ISSF bude zapracované v najbližších dňoch. Jesenná časť začne v sobotu 15.08.2020, jarná časť 10.04.2021.
ŠTK-M-08 Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS starších žiakov U15, 4. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice – FO Tatran Sučany dňa 23.08.2020 (nedeľa) o 10.00 hod. a 13. kolo FO Tatran Sučany – TJ Družstevník Belá-Dulice dňa 25.10.2020 (nedeľa) o 10.00 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 08. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 2 Kašuba Martin 1277266 Blatnica, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 03.08.2020, DP 37–3, uhr. 10 € v MZF,
U – 3 Mikeš Marek 1190538 Mošovce, vylúčený za HNS, držanie súpera rukou vo vyloženej  gólovej príležitosti. DS: 1 SSN od  03.08.2020, DP 46-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 4 Na návrh ŠTK TFZ FKTrebostovo, pre nesplnenie povinnosti v zmysle čl. XXII bod 6 RS 2020/2021, DK udeľuje pokarhanie, DP 64-1a, uhr.10 € v MZF,
U – 5 Na základe podnetu ŠTK TFZ, Tatran Turany (odhlásenie družstva dorastu po vylosovaní súťaže), DK v zmysle čl. X  bod 4 a podľa čl. XXII bod 2 RS 2020/2021 ukladá uhradiť poplatok 100 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1a,
U – 6 DK berie na vedomie podanie ŠK Drienok Mošovce za stretnutia Mošovce – H. Štubňa. Podanie bolo prerokované ako bezpredmetné, uhr. 10 €  v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR berie na vedomie podanie ISSF od ŠK Drienok Mošovce zo dňa 30.07.2020.
2. Žiadame R, ktorí nepriniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, aby tak urobili v termíne najneskôr do 17.08.2020. Lekárske potvrdenie žiadame doručiť do poštovej schránky TFZ, ktorá je umiestnená napravo od výťahu vo vestibule DO Strojár.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ