Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2020/2021 – 13. 08. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Výkonný výbor SFZ dňa 31.07.2020 schválil novelizáciu Súťažného poriadku SFZ. Platné znenie je k dispozícii aj na webovom sídle TFZ. Dôležitou zmenou v Súťažnom poriadku prešiel článok 28/8 – striedavý štart v mládežníckych súťažiach.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-05 Žiadame TJ Družstevník Belá-B predložiť Povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Sebastian Rišian, reg.č. 1367145 (osobne na sekretariát alebo scen dokumentu na e-mail tfz@tfz.sk)  v termíne do 18.08.2020 do 13.00 h.
ŠTK-S-06 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, súhlasíme so zmenou času konania MFS II. VITAR triedy, 3. kolo TJ Dynamo Krpeľany – ŠK Sklené dňa 15.08.2020 (sobota) o 17.00 hod.
ŠTK-S-07 Na základe dohody súperov, súhlasíme s výmenou poradia MFS II. VITAR triedy, 6. kolo  FK Valča – TJ Družstevník Ďanová dňa 6.9.2020 o 15.30 hod. a 15. kolo TJ Družstevník Ďanová – FK Valča dňa 18.4.2021 o 16.00 hod.
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-09 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva staršej prípravky U11 skupiny „A“ Tatran Turany zo súťaže, doručené prostredníctvom ISSF na TFZ dňa 05.08.2020. Družstvá vylosované s Tatran Turany budú mať voľno. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK.
ŠTK-M-10 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s výmenou poradia a odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 1. kolo TJ Turčan Košťany nad Turcom – ATTACK Vrútky „B“ dňa 15.08.2020 (sobota) o 10.00 h. a 6. kolo ATTACK Vrútky-B – TJ Turčan Košťany nad Turcom dňa 20.09.2020 (nedeľa) o 10.00 hod.
ŠTK-M-11 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 2. kolo FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Družstevník Dražkovce dňa 23.8.2020 (nedeľa) o 16.00 hod. (zmena dátumu).
ŠTK-M-12 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 1. kolo ŠK Drienok Mošovce –  TJ Družstevník Dražkovce dňa 15.08.2020 (sobota) o 10.00 hod. (zmena času).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 08. 2020 (predseda Pavol Baják):
U – 7 Rapan Marián 1129744 Dražkovce – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.08.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 8 Ďanovský Peter 1132945 Ďanová – vylúčený za HNS, urážka trénera domácich, DS: 3 SSN od 10.08.2020, DP 47-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 9  Bodoň Tibor 1321266 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.08.2020, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 10  OFK Slovenské Pravno – inzultácia R divákom po stretnutí Sl. Pravno – Príbovce. DK na základe zápisu o stretnutí a správy DZ začína disciplinárne konanie a zároveň žiada FK Sl. Pravno o identifikáciu diváka s uvedením jeho mena a adresy a to písomne prostredníctvom ISSF. Vyjadrenie je potrebné zaslať do 17.08.2020.
U – 11  Na základe podnetu ŠTK TFZ, Tatran Turany (odhlásenie družstva staršej prípravky U11 po vylosovaní súťaže), DK v zmysle čl. X bod 4 a podľa čl. XXII bod 2 RS TFZ 2020/2021 ukladá uhradiť poplatok 100 € + 5 €  za prerokovanie, DP 64-1a, uhr. v MZF,
U – 12  Paľovčík Jozef rozhodca, DK menovaného predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.08.2020 o 16.30 hod. Účasť menovaného na zasadnutí DK je nutná pod následkom udelenia disciplinárnej sankcie.
U – 13 TJ Družstevník Slovany – na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, DK žiada o zaslanie videozáznamu z MFZ Slovany – Trebostovo zo dňa 08.08.2020 do pondelka 17.08.2020 do 12.00 hod. pod následkom udelenia disciplinárnej sankcie.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Žiadame R, ktorí nepriniesli potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu, aby tak urobili v termíne najneskôr do 17.08.2020. Lekárske potvrdenie žiadame doručiť do poštovej schránky TFZ, ktorá je umiestnená napravo od výťahu vo vestibule DO Strojár. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ