Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2019/2020 – 09. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie prerokoval:
– situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19. Nakoľko zákaz vyplývajúci z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí do odvolania, a pretrvávajúce opatrenia prijaté Úradom vlády SR nenaznačujú, že by tento zákaz odvolali v najbližších dňoch, a tiež že podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo, Výkonný výbor TFZ preto hlasovaním per rollam (elektronicky) i s prihliadnutím na čl. 7/6 SP rozhodol, že ruší všetky súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 pri dodržaní zásady, že sa anulujú všetky výsledky doteraz odohraných súťaží TFZ súťažného ročníka 2019/2020 a z týchto súťaží nikto pre ročník 2020/2021 nepostúpi ani nezostúpi. Výkonný výbor TFZ však počíta s tým, že ak to situácia dovolí, a teraz prijaté opatrenia sa uvoľnia, že by bolo možné zorganizovať napríklad turnaj alebo pohárovú súťaž o pohár TFZ.
– vzdanie sa funkcie predsedu Odvolacej komisie TFZ p. Mgr. Igora Husa k 01.03.2020. Preto v zmysle článku 31, ods. 6 Stanov TFZ, Výkonný výbor TFZ poveruje dočasným vedením Odvolacej komisie TFZ pána Ing. Borisa Burgera.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu, že je zrušená jarná časť súťaží, Úradné správy nebudú vychádzať pravidelne. Preto upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ, sekciu Úradné správy, resp. oznamy doručené e-mailom
2. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2020 je do 13.04.2020.
4. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ (do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár) spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
5. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 568,81 €. Podmienkou na pridelenie tohto príspevku je registrácia štatutárneho orgánu v registri občianskych združení vedným Ministerstvom vnútra SR. Pre kluby TFZ je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 284 Eur.
6. Legislatívno-právne oddelenie SFZ dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.skaj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. R Jozef Paľovčík, doposiaľ bez oddielovej príslušnosti, má odo dňa 27.03.2020 oddielovú príslušnosť k TJ Slovan Bystrička.
2. Informujeme, že R Tomáš Maretta ku dňu 30.06.2020 ukončuje oddielovú príslušnosť ku TJ Družstevník Belá-Dulice (Necpaly), o čom informoval aj futbalový klub listom zo dňa 23.03.2020.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ