Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2019/2020 – 30. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ sa zaoberal možnosťami podpory futbalových klubov v týchto časoch koronakrízy a preto dňa 29.04.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil vrátenie matričných poplatkov za uskutočnené transfery v období od 01.01.2020 – 29.03.2020 (deň zrušenia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020). Zároveň Výkonný výbor TFZ uložil ekonómovi TFZ prevod finančných prostriedkov na účet FK uvedený v ISSF, ktoré boli zaťažené matričnými poplatkami v období 01.01.2020 – 29.03.2020 v termíne do 15.05.2020.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu stále vykonáva z domu až do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
2. Slovenský futbalový zväz vydal usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport transformované na bezkontaktný tréning futbalistov (https://www.futbalsfz.sk/uznesenia-sfz-k-1-faze-uvolnovania-opatreni-pocas-koronakrizy).
Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:
– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
– skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na ihrisku viaceré skupiny, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
– skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
– medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
– v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,
– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),
– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
– osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a prípade ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR,
– v súčasnom období je dôležitá́ najmä alergologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19,
– uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ oznamuje, že Komisia delegátov SFZ organizuje v dňoch 03.-04.07.2020 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“), ak to okolnosti dovolia. Záujemcovia musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 €. Záujemcovia o funkciu delegáta zväzu sa prihlásia do 25.05.2020 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470, ktorý poskytne aj bližšie informácie.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ