Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2019/2020 – 02. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie prerokoval:
– situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19. Nakoľko zákaz vyplývajúci z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí do odvolania, a pretrvávajúce opatrenia prijaté Úradom vlády SR nenaznačujú, že by tento zákaz odvolali v najbližších dňoch, a tiež že podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo, Výkonný výbor TFZ preto hlasovaním per rollam (elektronicky) i s prihliadnutím na čl. 7/6 SP rozhodol, že ruší všetky súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 pri dodržaní zásady, že sa anulujú všetky výsledky doteraz odohraných súťaží TFZ súťažného ročníka 2019/2020 a z týchto súťaží nikto pre ročník 2020/2021 nepostúpi ani nezostúpi. Výkonný výbor TFZ však počíta s tým, že ak to situácia dovolí, a teraz prijaté opatrenia sa uvoľnia, že by bolo možné zorganizovať napríklad turnaj alebo pohárovú súťaž o pohár TFZ.
– vzdanie sa funkcie predsedu Odvolacej komisie TFZ p. Mgr. Igora Husa k 01.03.2020. Preto v zmysle článku 31, ods. 6 Stanov TFZ, Výkonný výbor TFZ poveruje dočasným vedením Odvolacej komisie TFZ pána Ing. Borisa Burgera.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Vzhľadom k vzniknutej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 a aj napriek tomu, že súťaže pre jarnú časť ročníka 2019/2020 boli zrušené, riadiace orgány TFZ môžu vydávať operatívne rozhodnutia (napr. v prípade, že sa zmiernia vydané opatrenia, a mohli by sa uskutočniť turnaje či pohárové súťaže…). Preto upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy doručené e-mailom.
2. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu do odvolania. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2020 je do 13.04.2020.
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzkach školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie a tiež v ďalšom období neumožňujú pokračovať v programe školských futbalových  súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a hlavným organizátorom SFZ. Z tohto dôvodu sa SFZ a hlavný partner projektu McDonalds Cup rozhodli zrušiť 22. ročník tejto školskej futbalovej súťaže. Rozhodnutie sa týka zrušenia všetkých futbalových turnajov základných škôl (okresných kôl, regionálnych kôl, krajských kôl a M-SR) na jar 2020 a anulovania všetkých dosiahnutých výsledkov turnajov ešte z jesene 2019. Ďalej, vzhľadom k vývoju situácie aj zdravotnej a aj finančnej sú zrušené aj júnové akcie.
5. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ (do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár) spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ