Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2018/2019 – 23. 05. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 21.06.2019 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ.
2. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov konaných v mesiaci jún 2019,
– prípravou a schválením realizačného tímu pre výber dospelých na stretnutie s víťazom I. QUICK triedy,
– prípravou RS TFZ pre ročník 2019/2020, stanovením začiatku súťaží I. a II. triedy v súťažnom ročníku 2019/2020:
I. trieda – 11. augusta 2019 (2. kolo), 1. kolo – 29.08.2019 (štvrtok – sviatok),
II. trieda – 18. augusta (závisí od počtu účastníkov),
– správou HK TFZ o platobnej disciplíne klubov,
– návrhom KR TFZ na postup rozhodcov do súťaží SsFZ,
– informáciami podanými prezidentom TFZ o činnosti a stretnutiach s predstaviteľmi SFZ a SsFZ,
– závermi stretnutia TFZ s FK vo veci riešenia problematiky mládežníckeho futbalu v Turci, ktoré sa uskutočnilo 16.05.2019,
Schválil:
– použitie finančného príspevku od Nadácie Kia Motors Slovakia na organizáciu projektu „Každým tréningom bližšie k cieľu – tréningový kemp“, ktorý sa bude organizovať v mesiaci jún 2019, a plnenie zmluvy.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Podrobnejšie informácie dostali na svoje adresy ISSF manažéri FK a sú zverejnené aj na úvodnej stránke webového sídla TFZ (www.tfz.sk). Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €).
2. Učená právnická spoločnosť spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR i SFZ organizuje v stredu 05.06.2019 v Žiline seminár na tému Zákona o športe. Jedná sa najmä o zmluvné vzťahy, dane, odvody, špecifiká účtovníctva v športe, financovaní klubového športu a pod. Program ako aj bližšie informácie k semináru sú zverejnené na webovej stránke TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-63 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy 26. kolo Turčan Košťany – TJ Slovan Bystrička dňa 15.06.2019 (sobota) o 17.30 hod.
ŠTK-64 Na základe vykonaného pohovoru a návrhu zástupcov klubov nedohraného MFS 14. kola II. QUICK triedy FC Tatran Kláštor p. Znievom – TJ Družstevník Háj, nariaďuje ŠTK v zmysle čl. 71., bod 7. SP dohranie MFS od 72. minúty dňa 31.05.2019 (piatok) o 19.00 hod. na HP Kláštor. Na stretnutie nastúpia družstvá na časti HP a v počte hráčov, v akom boli oprávnené hrať v čase prerušenia stretnutia podľa Zápisu o stretnutí. Nemôžu nastúpiť hráči, ktorí boli v stretnutí vylúčení a ktorí boli vystriedaní. V prípade zranených, alebo PN hráčov môžu byť v Zápise o stretnutí nahradení novými hráčmi. Hráča s pozastaveným výkonom športovej činnosti v čase dohrávky môže nahradiť nový hráč. Do striedaní sa nepočíta nahradenie hráča. Finančné náležitostí spojené s dohrávkou hradí TFZ.
ŠTK-65 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. QUICK triedy 19. kolo Dynamo Krpeľany – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 26.05.2019 (nedeľa) o 15.00 hod. (zmena času).
ŠTK-66 Na základe ISSF podania súhlasíme so zmenou HP v MFS II. QUICK triedy 19. kolo FK Valča – Tatran Turany dňa 26.05.2019 (nedeľa) o 17.00 hod. MFS sa odohrá na HP v Turanoch.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-122 V zmysle ustanovení SP čl. 82, bod 1, písm. g) a d) – pokles počtu hráčov pod sedem a spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS dorastu U19 22. kolo FC Tatran Kláštor pod Znievom – TJ Družstevník Belá – Dulice,  priznávame 3 body TJ Družstevník Belá – Dulice a stav 0:7 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na riešenie DK.
KM-123 Upozorňujeme súperov, že družstvo dorastu Slovan Žabokreky odohráva domáce MFS o 10.00 hod. Tlačovou chybou v Rozpise súťaží tento údaj vypadol v rozlosovaní 23. a 25. kola. Za nedôslednosť pri kontrole sa ospravedlňujeme.
KM-124 Upozorňujeme funkcionárov a trénerov mládežníckych družstiev, že KM v spolupráci s Trénersko – metodickou komisiou TFZ ponúka oddielom možnosť odbornej a metodickej pomoci kvalifikovaných odborníkov pri praktickom vedení tréningového procesu hlavne žiakov a prípraviek. Záujem o spoluprácu a účasť metodikov na tréningoch nahláste predsedovi TMK p. Petríkovi (0911 430 320) s uvedením dňa a času konania tréningovej prípravy.
KM-125 Na podnet účastníkov súťaže U13 KM TFZ posúva hrací čas stretnutí mladších žiakov U13 na 17.00 hod. s účinnosťou od 22.05.2019 do konca súťažného ročníka 2018/2019.
KM-126 Pod následkom disciplinárnych postihov, žiadame manažérov klubov predložiť KM TFZ papierové zápisy z MFS prípraviek U11 – nadstavba skupina „B“ 6. kolo Družba Malý Čepčín – MŠK FOMAT Martin „B“Družstevník Dražkovce – Dynamo Príbovce na sekretariát TFZ do 28.05.2019 do 13.00 hod. (prípadne e-mailom).
KM-127 Na základe ISSF podania (viac ako 21 dní), súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15 20. kolo Družstevník Ďanová – Družstevník Belá-Dulice dňa 31.05.2019 (piatok) o 17.00 hod.
KM-128 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 23. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Turčan Košťany dňa 26.05.2019 (nedeľa) o 14.00 hod. na HP v Podhradí.
KM-129 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 26. kolo Turčan Košťany – FK Slovan Žabokreky dňa 15.06.2019 (sobota) o 14.30 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 05. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 194 Rohoň Daniel 1284477 Lipovec, DS: 1 SSN od 20.05.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 195 Matiaško Michal 1361989 Dražkovce, DS: 1 SSN od 20.05.2019, DP 37-3, uhr. 5 € v MZF,
U – 196 Vojt Daniel 1173488 Krpeľany, DS: 2 SSN od 20.05.2019, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 197 Čavolský Dominik 1282010 Sklené, DS: 1 SSN od 20.05.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 198 Na základe podnetu KM TFZ FC Tatran Kláštor pod Znievom – dorast (zavinenie predčasného skončenia MFS, pokles hráčov pod 7) DK v zmysle čl. XXII bod 10/e ods. 3 RS TFZ 2018/2019 ukladá uhradiť poplatok 20 € + 5 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b,
U – 199 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 20.05.2019:
Jesenský Dušan 1228248 Lipovec, uhr. 10 € v MZF
Ursíny Branislav 1286287 Blatnica, uhr. 10 € v MZF,
U – 200 Na základe podnetu HK TFZ FK Bystrička za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2019, ktorej splatnosť bola 13.05.2019 a povinnosť nebola splnená ani v novom termíne, DK ukladá podľa čl. XXIII bod 7 RS 2018/2019 uhradiť poplatok 20 € a zároveň DK určuje nový termín úhrady do 27.05.2019 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b, 64-4.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Marek Kepeš – 5 €.
2. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky sa budú konať 11. júna 2019 (utorok) o 18.00 hod. v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých R je nutná a bude podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020 (R absolvujú 12. min. beh).
3. KR TFZ oznamuje, že Komisia delegátov SFZ organizuje v dňoch 26.-27.07.2019 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“). Záujemcovia musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záujemcovia o funkciu delegáta zväzu sa prihlásia do 15.06.2019 na TFZ resp. predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470.
4. Dôrazne upozorňujeme R na RS TFZ, čl. XXI, bod 3 – uzavretie zápisu zo stretnutia v systéme ISSF najneskôr 1 hod. po skončení stretnutia. Ak zápis zo stretnutia R neuzavrie do 1 hod. musí uviesť v Oznámení o nedostatkoch dôvod prečo nebol zápis uzavretý, a nechať si toto Oznámenie podpísať hl. usporiadateľom.
5. KR prerokovala sťažnosť TJ Slovan Bystrička k vylúčeniu hráča Bystričky Jána Vilčeka zo stretnutia Trebostovo – Bystrička. Po vzhliadnutí videozáznamu KR konštatuje, že hráč dostal ČK oprávnene, nakoľko k priestupku došlo pri súboji o loptu v gólovej príležitosti. Sťažnosť neopodstatnená – Bystrička uhr. 10 € v MZF.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ