Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2018/2019 – 17. 01. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 okrem iného zaoberal:
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2019: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 04.02., 11.03., 16.03., 15.04., 20.05., 24.06. Stretnutie s klubmi – 15.03.2019, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 01.–03.07.2019 (termín bude upresnený)
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2018,
– informáciami zo školenia lektorov vzdelávania rozhodcov, na ktorom sa zúčastnil predseda KR p. Ing. Šmid,
– termínom školenia R a DZ, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 16.-17.03.2019 v hoteli Gader v Blatnici,
– informáciami o turnaji prípravky U11, ktorý sa bude predbežne konať 02.03.2019 v Turanoch a o Stredoslovenskom turnaji prípraviek U11 – 2. ročník, ktorý sa bude konať v Žiline,
– informáciami k Turčianskej zimnej halovej lige žiakov, ktorej organizátorom je FC Tatran Kláštor p. Znievom, s prispením TFZ,
– organizačným zabezpečením 24. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 25. januára 2019 so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine,
– prenájmom priestorov pre dočasné sídlo TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2018, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 v termíne do 23.01.2019.
2. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne zimné registračné obdobie
– od 01.01.2019 do 31.01.2019 – prestup bez obmedzenia,
– od 01.01.2019 do 31.03.2019 – prestup s obmedzením,
– od 01.01.2019 do 31.03.2019 – prestup zo zahraničia,
b) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Prestup s obmedzením, ktorý bol schválený v letnom registračnom období je možné predčasne ukončiť v tomto registračnom období, avšak vyžaduje sa súhlas hráča ako aj obidvoch klubov. V prípade, že hráč ukončí prestup s obmedzením v zimnom registračnom období je možné vykonať ďalší transfer do iného klubu. Avšak treba dbať na dodržanie ustanovenia č. 18/5 RaPP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční 16. – 17. marca 2019 (sobota – nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 10 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2019, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ