Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2018/2019 – 10. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 14.01.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2018, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 v termíne do 23.01.2019.
3. Dňa 17.12.2018 boli futbalovým klubom, ktoré majú mládežnícke družstva, poukázané platby od SFZ z prerozdelených členských príspevkov. Výška príspevku je 164 € na jedno mládežnícke družstvo. Príspevok je rozdelený do dvoch platieb (50 % príspevku 17.12., 50 % vo februári 2019). Celková suma pre FK na území regiónu Turca je 9184 €.
4. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového poriadku SFZ:
a) aktuálne zimné registračné obdobie
– od 01.01.2019 do 31.01.2019 – prestup bez obmedzenia,
– od 01.01.2019 do 31.03.2019 – prestup s obmedzením,
– od 01.01.2019 do 31.03.2019 – prestup zo zahraničia,
b) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Prestup s obmedzením, ktorý bol schválený v letnom registračnom období je možné predčasne ukončiť v tomto registračnom období, avšak vyžaduje sa súhlas hráča ako aj obidvoch klubov. V prípade, že hráč ukončí prestup s obmedzením v zimnom registračnom období je možné vykonať ďalší transfer do iného klubu. Avšak treba dbať na dodržanie ustanovenia č. 18/5 RaPP.
c) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37 RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF.
d) Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu bezodkladne, najneskôr do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Faktúry na SFZ je možné zasielať aj elektronicky (v PDF formáte aj s prílohami, pokiaľ sú) na emailovú adresu fakturacia@futbalsfz.sk.
e) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa predchádzajúceho bodu na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2018 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie R a DZ. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ